Przetarg 7308658 - Renowacja budynków świetlicy wiejskiej w m. Jeziory w...

   
Analizuj Zamówienie 7308658 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Renowacja budynków świetlicy wiejskiej w m. Jeziory w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Renowacja budynku świetlicy wi
ejskiej w Jeziorach, Zadanie 2 - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Jeziorach tzw. Kuźni
Numer referencyjny: IZP.271.7.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Renowacja budynków świetlicy wiejskiej w m. Jeziory w ramach następujących zadań:
Zadanie 1 - Renowacja budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorach,
Zadanie 2 - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Jeziorach tzw. Kuźni.

W ramach ww. zadań wykonane zostaną między innymi następujące roboty budowlane:
• w zakresie renowacji elewacji świetlicy wiejskiej:
roboty przygotowawcze, montaż rusztowań i daszków zabezpieczających,
zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią,
czyszczenie powierzchni elewacji – cokołu z kamienia parą wodną pod ciśnieniem,
czyszczenie powierzchni elewacji ścian z cegły parą wodną pod ciśnieniem,
czyszczenie chemiczne murów z cegły,
czyszczenie chemiczne murów z kamienia łamanego,
renowacja cegły klinkierowej oraz jej hydrofobizacja,
czyszczenie chemiczne i renowacja detalu architektonicznego z tynku,
czyszczenie parą wodną pod ciśnieniem i renowacja kamienia na cokole,
malowanie farbą mineralną samoczyszczącą, wysokoparoprzepuszczalną detali wykonanych z tynku (opaski, gzymsy, głowice pilastrów, bonie),
wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z cegły zabytkowej – mury z wytsrojem architektonicznym,
ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych na zaprawie,
zamurowanie otworów okiennych cegłą budowlaną,
spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy,
spoinowanie murów z kamienia łamanego z przygotowaniem zaprawy i wykuciem spoin,
odgrzybianie ścian z kamienia metodą smarowania dwukrotnego,
wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia,
naprawa gzymsu cokołu polegająca na wykuciu zniszczonych cegieł, wstawienie nowych cegieł o kształcie istniejących na zaprawie do klinkieru,
wykonanie gzymsu w murze z cegły gotyckiej,
montaż kratek wentylacyjnych w okienku na poddaszu
zagruntowanie elementów architektonicznych preparatem głęboko penetrującym,
wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej – opaska wokół drzwi i okien, gzyms podokapowy gzyms podparapetowy, głowica pilastra,
wykonanie ręcznie boni prostokątnych na ścianach,
malowanie na kolor biały ram okien na poddaszu,
wywiezienie i utylizacja gruzu,
roboty porządkowe.
• w zakresie renowacji elewacji tzw. Kuźni:
roboty przygotowawcze, montaż rusztowań i daszków zabezpieczających,
zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią,
czyszczenie chemiczne i renowacja murów z kamienia łamanego,
odgrzybianie ścian z kamienia metodą smarowania dwukrotnego,
naprawa powierzchni murów z kamienia polegająca na wstawieniu i zapełnieniu ubytków,
wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia,
czyszczenie powierzchni elewacji ścian z cegły parą wodną pod ciśnieniem,
czyszczenie chemiczne i renowacja murów z cegły,
czyszczenie i renowacja cegły klinkierowej oraz jej hydrofobizacja,
czyszczenie chemiczne i renowacja detalu architektonicznego z tynku,
zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym do wzmocnienia powierzchni,
czyszczenie i renowacja opasek z tynku,
czyszczenie parą wodną pod ciśnieniem i renowacja kamienia na cokole,
wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej – opaski wokół drzwi i okien,
malowanie farbą mineralną samoczyszczącą, wysokoparoprzepuszczalną detali wykonanych z tynku (opaski),
wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z cegły zabytkowej – mury z wystrojem architektonicznym,
ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych na zaprawie,
uzupełnienie spoin elewacji,
spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy,
spoinowanie murów z kamienia łamanego z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin,
obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,
drzwi zewnętrzne deskowe wykonane na wpust i pióro dwukrotnie malowane na budowie z montażem istniejących okuć,
hydrofobizacja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie,
montaż kratek wentylacyjnych w okienku na poddaszu,
wywiezienie i utylizacja gruzu,
roboty porządkowe.
dwukrotne malowanie drzwi wejściowych do świetlicy na parterze elewacji przedniej na kolor orzech RAL8001 farbami do drewna,
malowanie okien poddaszy na kolor biały farbami do drewna oraz ich szklenie,
wykonanie nowych kratek zabezpieczających otwory wentylacyjne na elewacjach,
montaż szpilek zabezpieczających przed ptakami.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a do SIWZ oraz w dokumentach określonych w pkt 2.

4. W załączniku 1b do SIWZ zamieszczone zostały przedmiary robót. Zamawiający informuje, iż w/w przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy – w celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z Dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca wykona zamówienie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy
na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, elewacje
kody CPV 45000000, 45262500, 45410000, 45452000, 45453000, 45453100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się