Przetarg 8425479 - Remonty dróg leśnych położonych na terenie leśnictwa...

   
Analizuj Zamówienie 8425479 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
Remonty dróg leśnych położonych na terenie leśnictwa BISZCZA

Część 1: Część nr 1 (Zadanie 1) - remont drogi leśnej
numer inwentarzowy nr 59/212 w oddziałach nr 112 i 113 na odcinku długości 120 mb w leśnictwie BISZCZAPlanowana do remontu droga leśna długości 120,00 m zlokalizowana jest w oddziałach Nr 112 oraz 113 w leśnictwie Biszcza. Początek drogi zlokalizowany jest na końcu drogi leśnej utwardzonej kruszywem pochodzącym z żużla pohutniczego. Stan techniczny nawierzchni tej drogi jest bardzo dobry. Natomiast koniec drogi zlokalizowany jest na przedłużeniu tej przedmiotowej drogi w kierunku rzeki Tanew. W chwili obecnej droga ta posiada nawierzchnię gruntową. Na odcinku tym zlokalizowane są trzy miejscowe zaniżeniadrogi o łącznej długości 120,00 m na których usytuowane są zastoiska wody. Długości poszczególnych miejsc (odcinków robót) są zróżnicowane i wynoszą od 20,00 m do 60,00 m. Zaplanowana do remontu droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Szerokość jezdni wynosi 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m.Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy remontu- długość drogi do remontu (łącznie) – 120,00 m- szerokość jezdni – 3,50 m- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm – 420,00 m2- wykonanie koryta głębokości 10 cm – 420,00 m2 wraz z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy (urobek z koryta),- plantowanie nasypów – 223,20 m2

Część 2: Część nr 2 (Zadanie 2) – Remont cząstkowy drogi leśnej numer inwentarzowy 220/2019 w oddziale nr 118, 119, 120,i 121 na odcinku długości 1265 m w leśnictwie BISZCZA.Planowana do remontu cząstkowego droga leśna posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wskutek długotrwałej eksploatacji powstały liczne ubytki i wyboje oraz deformacje i zaniżenia. Podczas opadów deszczu tworzą się zastoiska wody co przyśpiesza proces degradacji drogi. Stan techniczny nawierzchni jest zły. Przedmiotowa droga wymaga wykonania remontu cząstkowego na całym odcinku posiadającym długość1265,00 m. Projektowany remont poprawi równość nawierzchni w profilu i przekroju, oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy. Droga usytuowana jest w oddziałach 118, 119, 120 i 121 w leśnictwie Biszcza. Zaplanowana do remontu cząstkowego droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Szerokość jezdniwynosi 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m.Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy remontu cząstkowego- długość drogi do remontu (łącznie) – 1265,00 m- szerokość jezdni – 3,50 m- remonty cząstkowe nawierzchni z kruszywa łamanego, średnia głębokość wyboi do 5·cm (ubytki i wyboje) – 446,27 m2- wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm (zaniżenia) – 22,00 m2

Część 3: Część nr 3(Zadanie 3) „Remont drogi leśnej numer inwentarzowy B59/54 w oddziałach 114, 115, 116,oraz 117 na odcinku długości 625 mb. w Leśnictwie BISZCZA”.Planowana do remontu droga leśna długości 215,00 m zlokalizowana jest w oddziałach Nr 114, 115, 116, oraz 117 w leśnictwie Biszcza. Początek drogi zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2936L. Natomiast koniec drogi zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2932L.Na całym odcinku drogi zaplanowano do remontu 3 miejsca o łącznej długości 625 m. Długości poszczególnych miejsc (odcinków robót) są zróżnicowane i wynoszą: 95,00 m, 110,00 m, oraz 625,00 m.Zaplanowana do remontu droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Szerokość jezdni wynosi 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m.Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy remontu- długość drogi do remontu (łącznie) – 625,00 m- szerokość jezdni – 3,50 m- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm – 2187,50 m2- wyrównanie podłoża i zaniżeń korony drogi wraz z wykonaniem koryta - nasyp z gruntu piaszczystego niewysadzinowego – 365,63 m3- regulacja poboczy - nasyp z gruntu j.w. – 293,75 m3- plantowanie nasypów – 1162,50 m2

S.270.6.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8474954 2021-11-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SULECHÓW Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody 1. Przedmiot zamówienia:1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań z drogą...
8477526 2021-11-05
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w miejscowości Jeziory 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w miejscowościJeziory, w zakresie remontu jezdni, budowy chod...
8473185 2021-11-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY SANTOK ”Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” w Janczewie” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu parku w Janczewie, położonego na dzia...
8480899 2021-11-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Powiecie Poddębickim Część 1: część nr 1 obejmuje przebudowę i budowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5...
8477797 2021-11-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŃCZÓW „Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych dz. nr 250 dł. 274 od km 0+000 do km 0+274” Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej w Młodza...
8477514 2021-11-05
godz. 11:00
URZĄD GMINY CIELĄDZ Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową 1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 6 odcinków dróg gminnych, stanowiących dojazd do pól i siedlisk rolniczych na terenie Gminy Cielądz. In...
8478421 2021-11-05
godz. 12:00
URZĄD GMINY WRĘCZYCA WIELKA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Truskolasy.”2. Zada...
8471774 2021-11-08
godz. 08:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie Część 1: Przebudowa istniejącego przejścia nr 1 dla pieszych na ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzej...
8478973 2021-11-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE Budowa przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batorego i 16 Lipca) 1...
8470998 2021-11-09
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY MORĄG Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Zadanie polega na przebudowie ulicy poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego, budowę ...