Przetarg 10114905 - „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na...

   
Analizuj Zamówienie 10114905 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonan
ie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:1) Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:2) Zadanie 2: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:3) Zadanie 3: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

ZP.272.21.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00524977/01 z dnia: 2023-11-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed zmianą:
TAK
Po zmianie:
NIE
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-18 10:00
Po zmianie:
2023-12-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-18 10:30
Po zmianie:
2023-12-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-16
Po zmianie:
2024-01-17
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ .
Zmiana SWZ wraz załącznikami znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233142, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10265988 2024-03-07
godz. 11:00
Wielkopolskie MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY KWILCZ Część 1: CZęść I – Modernizacja drogi Rozbitek – UrbanówkoZadanie obejmuje przebudowę drogi gruntowej gminnej publicznej poprzez uło...
10276271 2024-03-07
godz. 11:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Gminie Wolin w roku 2024 – II Postępowanie”.Zakres robót prac do wykonania: 1) Profilowanie dróg gruntowych ...
10266657 2024-03-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegające na wykonaniu robót budowlanych na inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku DP 1588N do...
10196617 2024-03-07
godz. 11:30
Mazowieckie Budowa odwodnienia pasa roz. trasy głównej i poprawa systemu odwodnienia dróg dojazdowych dr. eks.S8 na odc. Ia od km 516+482,66 do km 529+470,00 oraz na odc. Ib od km 529+470,00 do km 54...
10275701 2024-03-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odc. długości 0,256km z wyłączeniem skrzyżowa...
10272483 2024-03-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Zalewo - Etap I Inwestycja położona jest w obrębie drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwa...
10277463 2024-03-08
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokszta...
10274016 2024-03-11
godz. 12:00
Świętokrzyskie Roboty brukarskie na osiedlach Ślichowice I Ślichowice II.
10279613 2024-03-12
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych żwirowych na terenie Gminy Lisia Góra w 2024 roku”a) Kamień dolomitowy 4-31 mmb) Tłuczeń dolomitowy ...
10252974 2024-03-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych p...