Przetarg 10114905 - „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na...

   
Analizuj Zamówienie 10114905 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonan
ie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:1) Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:2) Zadanie 2: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:3) Zadanie 3: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

ZP.272.21.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00524977/01 z dnia: 2023-11-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed zmianą:
TAK
Po zmianie:
NIE
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-18 10:00
Po zmianie:
2023-12-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-18 10:30
Po zmianie:
2023-12-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-16
Po zmianie:
2024-01-17
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ .
Zmiana SWZ wraz załącznikami znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233142, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10619248 2024-07-03
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z Rewitalizacją wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zieleni, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku ...
10622335 2024-07-03
godz. 11:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8 Zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkow...
10628351 2024-07-04
godz. 09:00
Podkarpackie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w miejscowości Płazów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 na terenie mie...
10630384 2024-07-04
godz. 10:00
Śląskie Remont schodów wejściowych oraz wykonanie robót remontowo - budowlanych wraz z robotami instalacyjnymi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-B...
10629418 2024-07-04
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Grabik” Przedmiotem zamówienia jest budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Grabik wraz z budową oś...
10632450 2024-07-04
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie gm. Smołdzino”. 5.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych z...
10629450 2024-07-05
godz. 09:00
Podkarpackie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Zaleszany" – II 1.Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury turystyczno rekreacyjnej oraz drogowej na terenie gm.Zaleszany - powst...
10628928 2024-07-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Część 1: CZĘŚĆ NR 1 „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węgliniec – przebudowa drogi i chodników w Węglińcu” w tym: Zadanie nr 1 „Przebudowa ul. Kochanowskiego w W...
10605696 2024-07-12
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowości Uchanie od km 35+245,33 do km 35+407,69, od km 35+842,37 do km 35+889,43 (stron...
10632734 2024-07-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo" 1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont,...