Przetarg 10278771 - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 10278771 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresi
e budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenuCPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drógZamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami obejmuje:• wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm przy użyciu remontera• wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm przy użyciu remontera• likwidację spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remonteraZakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz przy likwidacji spękań i rakowin grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera obejmuje:• przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw• pokrycie oczyszczonego miejsca metodą natryskową za pomocą emulsji asfaltowej, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem• wypełnienie pod ciśnieniem ubytku grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową• wypełnienie pod ciśnieniem pozostałej części ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltową• posypanie powierzchni wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa• uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie• zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchuZamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznegorozsypywania grysów.Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:• wbudowanie MMB w ilości 150 Mg na gorącoZakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:• przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw• wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów• oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku• uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej • skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2. • rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia• zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki• uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie• zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchuZamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco – nakładka w miejscowości Wróble (zgodnie z przedmiarem) obejmuje:• wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm• oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne • wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie na ciągu głównym• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm• uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie• zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchua) Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.b) Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.c) Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica.d) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości:• Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm: 1000 m²• Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm: 1000 m²• Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi – rakowiny: 450 m²• Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 150Mge) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej:• piła do cięcia asfaltu - 1 szt.• młot pneumatyczny – 1 szt.• sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 1 szt.• nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 1 szt.• zagęszczarka płytowa lub walec - 1 szt.• skrapiarka do emulsji - 1 szt.• samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 2 szt. • samochód wywrotka 5t – 1 szt.• specjalistyczny remonter drogowy – 1 szt.• układarka mas bitumicznych wyposażona w sterownik elektroniczny oraz deskę wibracyjną lub sprzętem równoważnym – 1 szt.• szczotka mechaniczna – 1 szt.• samojezdna skrapiarka lepiszcza wyposażona w urządzenie pomiarowe oraz mechanizm regulacyjny, który zapewnia równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym –1 szt.• frezarka do nawierzchni – 1 szt.• walec statyczny– 1 szt.f) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.2. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: pracownik budowy – prace drogowe,jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §19 wzoru umowy.

PIFZ-Z.271.9.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45230000, 45233142
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10445279 2024-05-06
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny obejmująca:1) Przebudowę drogi gminnej nr 112553E (Łączkowice) gr. gm. Masłow...
10457753 2024-05-06
godz. 10:00
Podkarpackie 1.Przedmiotem zamówienia jest: „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego”2. Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-...
10462941 2024-05-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Iława w 2024 roku Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg polegające na naprawie ubytków (uszkodzeń) nawierzchni drogi będąc...
10395674 2024-05-06
godz. 10:00
Małopolskie Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia – Krzeszowice Przedmiot zamówienia stanowi budowa trasy rowerowej VeloRudawa (VRu) na odcinku ...
10451652 2024-05-07
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goślinie”.3. Przedmiot zamówienia w systemie „zap...
10450036 2024-05-09
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn„Przebudowa drogi gminnej 362668 K ul. Podtatrzańska od ul. Szaflarskiej do ul. Solidarności w Nowym Targu”. 1. Przedmio...
10450777 2024-05-09
godz. 10:00
Śląskie a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu osób przystępujących do egzaminów państwowych na p...
10457762 2024-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów w km 5+145 – 5+330 i 5+380 – 6+190. 1.Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dr...
10450077 2024-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa dróg gruntowych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia ...
10424428 2024-05-18
godz. 15:00
Łódzkie Naprawa ciągów pieszych z płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm o łącznej powierzchni ok. 30 m2.