Przetarg 7303191 - REMONTU MOSTU NA DRODZE DO MIEJSCOWOŚCI TARNÓW, GMINA...

   
Analizuj Zamówienie 7303191 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-27
przedmiot ogłoszenia
REMONTU MOSTU NA DRODZE DO MIEJSCOWOŚCI TARNÓW, GMINA LUBSKO
Numer referencyjny: OR.2710.2.2020

Przedmiotem niniejszego zam
ówienia jest wykonanie remontu mostu do miejscowości Tarnów w Gminie Lubsko tj. jest wykonanie takiego zakresu robót, który w zasadniczy sposób poprawi kondycję techniczną mostu i przywróci jego pierwotne walory techniczne i użytkowe.
Na dzień dzisiejszy obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i z uwagi na to wymaga on remontu. Po wykonaniu prac remontowych most będzie przenosił obciążenia użytkowe równe 12t (jak pierwotnie) zgodnie z Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych.
Wyszczególnienie prac budowlanych na przedmiotowym moście:
- remont skorodowanych drewniany elementów pomostu,
- remont stalowych dźwigarów dwuteowych,
- remont nawierzchni bitumicznej na dojazdach,
- remont betonowych przyczółków,
- prace utrzymaniowe na powierzchniach betonowych podpór polegające na wykonaniu zabezpieczenia powierzchniowego materiałami PCC
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II i III części SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót poglądowy).

Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej poglądowym przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach).

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.

Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.
branża Drogownictwo
podbranża mosty, wiadukty
kody CPV 45221110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się