Przetarg 7405763 - Remont wolnych lokali mieszkalnych: 4 pustostany - 4...

   
Analizuj Zamówienie 7405763 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-27
przedmiot ogłoszenia
Remont wolnych lokali mieszkalnych: 4 pustostany - 4 części.

III.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkal
nych (pustostanów). Zamówienie składa się z 4 części:

Część I – Zakopiańska 1/2
Część II – Zakopiańska 1/7
Część III– Katowicka 4/21
Część IV– Okrzei 110/8

Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ tj. zakres robót dla poszczególnych lokali, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
3. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie. W celu oględzin lokalu należy zgłosić się po klucze do Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 1 i Nr 2 (w siedzibie Spółki, ul. Zakopiańska 7 w Żarach, godz. 7 ºº – 15 ºº ).
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Wszelkie zapytania winny być złożone w formie pisemnej do Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zakopiańska 1/2 w Żarach.
Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ tj. zakres robót dla poszczególnych lokali, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Część nr: 2 Nazwa: Remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul.Zakopiańskiej 1/7 w Żarach
Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ tj. zakres robót dla poszczególnych lokali, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Część nr: 3 Nazwa: Remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 4/21 w Żarach.
Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ tj. zakres robót dla poszczególnych lokali, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Część nr: 4 Nazwa: Remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Okrzei 110/8
Szczegółowy zakres całości robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ tj. zakres robót dla poszczególnych lokali, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45111220, 45210000, 45311200, 45330000, 45421132, 45442100, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się