Przetarg 7370694 - REMONT, W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW OCHRONY...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7370694 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
REMONT, W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO PRZY ULICY ZGODA 11 W WARSZAWIE

Numer referencyjny: TZ-017/R/20

I. Zakres rzeczowy robót obejmuje kompletne i kompleksowe wykonanie remontu, w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku biurowo-usługowego przy ulicy Zgoda 11 w Warszawie, na działce nr ew. 34 z obrębu 5-03-10 w Dzielnicy Śródmieście
1.realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w projekcie budowlano-wykonawczym, wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy oraz wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej;
2.organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu,
3.sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
4.sporządzenie projektów warsztatowych oraz prowadzenie koordynacji międzybranżowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami z projektantem oraz nadzorem inwestorskim Zamawiającego wszelkich detali, szczegółów i innych rozwiązań technicznych niepokazanych w przekazanej dokumentacji a niezbędnych do pełnego, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
5.wykonanie, rozmieszczenie oraz konserwacja tablic informacyjnych budowy (przez cały okres realizacji robót),
6.prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
7.zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem we własnym zakresie przez Wykonawcę dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na terenie budowy stosownie do potrzeb własnych,
8.ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie od przekazania placu budowy do odbioru robót przez Zamawiającego,
9.zawarcie umów ubezpieczenia zgodnie z wymogami umowy;
10.oznakowanie terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz pokrycie kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych;
11.zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
12.wykonanie niezbędnych prób eksploatacyjnych urządzeń i instalacji;
13.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia,
14.prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 z 2001r. poz.628 z późniejszymi zmianami),
15.zapewnienie stałego dostępu do posesji sąsiadujących z placem budowy przez cały okres trwania robót,
16.wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych, które odpowiadają jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane i wymogom przewidzianym w SIWZ;
17.wykonanie w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej;
18.dostarczenie instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz przeszkolenie przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi wszelkich instalacji i urządzeń;
19.opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru zawierającego zasady współdziałania instalacji i urządzeń technicznych w czasie pożaru wraz z opracowaniem algorytmów współdziałania systemów technicznych ;
20.wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz doposażenie budynku w wymagany sprzęt przeciwpożarowy;
21.przygotowanie i złożenie wniosku do KM PSP o uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP obiektu z obiektem straży pożarnej (zgodnie z §31 Rozporządzenia MSWiA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);
22.przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych do zgłoszenia wykonania prac we właściwej terenowo jednostce Państwowej Straży Pożarnej;
23.sporządzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji budynku w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia;
oraz inne obowiązki Wykonawcy nie uwzględnione powyżej, a które zostały ujęte i wyszczególnione we wzorze umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
II. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1.prowadzenia uciążliwych prac w godzinach 8.00-18.00 w poniedziałki - piątki oraz nie prowadzenia żadnych prac w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy; dopuszcza się możliwość prowadzenia prac w innych dniach i godzinach po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego;
2.koordynacji prac podwykonawców własnych oraz koordynacji w zakresie BHP i organizacji pracy prac prowadzonych przez innych podwykonawców Zamawiającego,
3.zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót,
4.zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla najemców i gości sąsiadujących budynków i innych obiektów w otoczeniu budowy;
5.ponoszenia odpowiedzialności za działania zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego firm i osób jak za działania własne;
6.usunięcia materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska;
7.uzyskania akceptacji Zamawiającego receptur na mieszanki betonowe z aktualnymi badaniami składników, które będą do nich zastosowane, minimum 3 dni przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych. Akceptacja receptur nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek,
8.wykonania badań i pomiarów, przez właściwe jednostki badawcze, umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli, jeśli taka konieczność wystąpi;
9.wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą,
do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25 poz. 133);
10.przekazania Zamawiającemu kart utylizacji odpadów oraz pokrycia kosztów utylizacji odpadów;
11.przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kart materiałowych proponowanych do użycia materiałów i urządzeń w języku polskim;
12.przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów ppoż, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) materiałów budowlanych, elementów wykończenia i wyposażenia użytych przy realizacji zamówienia;
13.dostarczenia Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych użytych materiałów i urządzeń.
Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie nieruchomości. (termin wizji lokalnej wyznaczony jest na 12.03.2020 godz. 14:00)
branża Budowlana - obiekty, Ochrona
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 31625100, 31625200, 45262500, 45300000, 45311100, 45311200, 45312100, 45315100, 45315300, 45315600, 45317300, 45332200, 45421000, 45440000, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się