Przetarg 9951841 - Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w gminie Lichnowy ...

   
Analizuj Zamówienie 9951841 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w gminie Lichnowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w ramach projektu „Remont
świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy” dofinansowanego ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie gm. Lichnowy. Zamówienie obejmuje:a) roboty zewnętrzne - rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalację jednostek zewnętrznych klimatyzacji, roboty izolacyjne na budynku, roboty dachowe, instalację paneli fotowoltaicznych obok budynku, montaż i demontaż powierzchni utwardzonych, montaż instalacji i urządzeń teletechnicznych; b) roboty wewnętrzne konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, sanitarne, elektrycznei teletechniczne;c) zagospodarowanie terenu obejmujące, rozbiórkę i wyłożenie kostką betonową terenu przy budynku;d) serwisowanie zamontowanych urządzeń.Rozbudowa i przebudowa obejmuje swym zakresem następujące roboty i usługi związane z dostarczeniem materiałów:a) roboty rozbiórkowe parterowej dobudówki budynku i jej odtworzenieb) remont dachu na istniejącej części budynku obejmujący wykonanie robót izolacyjno-dociepleniowych;c) wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku;d) demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;e) wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych przy budynku;f) roboty wykończeniowe w pomieszczeniach – przygotowanie ścian do malowania, malowanie;g) demontaż części istniejących instalacji sanitarnych – wod-kan i centralnego ogrzewania;h) wykonanie instalacji sanitarnych – wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji wraz z montażem niezbędnych urządzeń i ich zabezpieczeniami;i) wykonanie instalacji elektrycznych – rozdzielnic, okablowania, punktów świetlnych, gniazd, zasilania urządzeń branży sanitarnej;j) wykonanie strukturalnej sieci transmisji danych;k) wykonanie instalacji piorunochronnej;l) wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej;m) demontaż starego i montaż nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu;n) roboty zewnętrzne izolacyjno-elewacyjne w nowobudowanej i istniejącej części budynku, obejmujące demontaż powierzchni utwardzonych wokół budynku; o) instalacja ogrodzenia;p) przebudowa utwardzenia powierzchni wokół budynku wraz z dopasowaniem nachylenia nawierzchni.Fizyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załączniki nr 8-13 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przygotować obiekt z niezbędnymi dokumentami do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie wraz z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.Wykonawca (kierownik budowy) będzie miał obowiązek uczestniczyć w kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczającego obiekt do użytkowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych.Jeżeli w SWZ lub dokumentacji technicznej pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości przyjętego sprzętu i materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały muszą być równoważne jakościowe tym podanym w SWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ, jak również usługi nie ujęte w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, wpięć, sprawdzeń, opinii, ubezpieczenie budowy, zajęcie pasa drogowego, itp.

RGI.271.9.2023
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45210000, 45262700, 45300000, 45400000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10073363 2023-12-12
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Realizacja Decyzji PINB oraz PSP – Etap IX Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/69/XI/2023 Przedmiotem zamówienia jest Realizacja Decyzji PINB oraz PSP – Etap IX (Remont elewacji oraz piwnic w budy...
10080798 2023-12-14
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz - Warszawa Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję firm/ekip do współpracy. W większości są to budynki mieszkalne. Prace na terenie Warszaw...
10080792 2023-12-14
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Firma zleci prace wykończeniowe - Łódź, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz Witam, Firma zleci prace wykończeniowe. Inwestycje na terenie m. Łódź, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz. Budynki użyteczności publicz...
10116195 2023-12-14
godz. 09:00
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce, gmina Nowy Korczyn” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce.Zakres robót: − dociepleni...
10087632 2023-12-16
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz - Jasło, Lubaczów, Przemyśl Poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz. Realizacja: Miejsce realizacji- Jasło, Lubaczów, Przemyśl. W większości są to budynki uży...
10090848 2023-12-17
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję poj. pracowników lub małej ekipy wykończeniowej - Lublin Poszukuję poj. pracowników lub małej ekipy wykończeniowej. Realizacja: Rozpoczęcie prac możliwe praktycznie od zaraz. Budyn...
10091076 2023-12-19
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace wykończeniowe - Tychy Witam, Poszukuję ekip lub pracowników do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, gładzie, ścianki g/k. Lokalizacja: Tychy. Zainteresowanych proszę o k...
10108308 2023-12-24
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie posadzek - Zgierz Poszukuję ekip do posadzek. Praca na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Realizacja: Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie woj. łódz...
10108321 2023-12-24
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję firmy do wykończeń wnętrz - Gryfice W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj. pracowników i firm do wykonania prac wykończeniowych. Realizacja: Termin rozpoczęcia prac d...
10115146 2023-12-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję małej ekipy do wykończeń wnętrz - Łódź Witam, Zapraszam do kontaktu małą ekipę oraz poj. pracowników do wykończeń wnętrz. Inwestycje na terenie Łodzi. Budynki mieszkalne. Rozpoczęc...