Przetarg 8164725 - Remont stropu i dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku ...

   
Analizuj Zamówienie 8164725 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Remont stropu i dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyko
naniu naprawy, wzmocnień, modernizacji części stropów w budynku szkoły.
2. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym:
1) demontaż desek podłogowych,
2) demontaż polepy glinianej,
3) oczyszczanie i impregnacja pozostawianych drewnianych elementów stropu,
4) podstemplowanie stropu w strefie naprawianych belek,
5) odcięcie zniszczonych fragmentów głowic belek,
6) wstawienie drewnianych protez głowic belek, połączenie starego i nowego fragmentu belki łącznikami stalowymi,
7) powtórny montaż zdemontowanych desek sufitowych, bali ślepej podłogi,
8) ułożenie izolacji z folii PE w polach między belkami stropu, montaż izolacji akustycznej z wełny mineralnej wraz z jej zabezpieczeniem folią paro przepuszczalną,
9) ułożenie pasków filcu na wierzchu belek,
10) przymocowanie warstwy nośnej podłogi z płyt OSB 25 mm,
11) ułożenie warstwy wykończeniowej podłogi z wykładziny rulonowej PVC,
12) demontaż, odtworzenie sztukaterii przysufitowej (w razie konieczności),
13) wykonanie izolacji w stropie (między belkami stropowymi), o której mowa w pkt 6.3.3 dokumentacji projektowej z możliwością opracowania szczegółowego programu na etapie realizacji i zmianą przyjętych rozwiązań projektowych w oparciu o przedłożony program prac konserwatorskich na etapie realizacji zadania.
3. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) opracowanie programu konserwatorskiego i uzgodnienie go z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zapewnienie nadzoru konserwatora sztuki,
2) wykonanie wszelkich czynności nałożonych załączonymi do dokumentacji technicznej decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem na budowę, oraz prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami w nich określonymi,
3) wywóz oraz utylizację wszelkich materiałów porozbiórkowych,
4) dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych,
5) przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej,
6) wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach).
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

RI.271.1.8.2021
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe
kody CPV 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się