Przetarg 7471015 - Remont sieci C.O. kompleks 3030 m. Międzyrzecz Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7471015
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-08
przedmiot ogłoszenia
Remont sieci C.O. kompleks 3030 m. Międzyrzecz
Numer referencyjny: 15/2020/INFRA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sieci
C.O. kompleks 3030 m. Międzyrzecz.
Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podłoża,
ułożenie rurociągów,
wykonanie prób szczelności,
mufowanie złącz,
zasypywanie wykopów,
płukanie sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9).
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 15.05.2020r.
o godz. 10.00.
3. Wzór umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne.
5. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone
i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń.
6. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać,
iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń
i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych,
w szczególności prac elektrycznych, prac sanitarnych, prac budowlanych zgodnych
z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia umowy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie wykonywać co najmniej 5 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
Należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 5, że Wykonawca
lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę
w ilości osób wskazanych jw.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sieci co
kody CPV 45231100, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się