Przetarg 6819718 - Remont pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6819718 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-07
przedmiot ogłoszenia
Remont pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS
Nu
mer referencyjny: PN/41-2019/DOP-p

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń numer 122 oraz numer 109 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach numer 119 , 119c oraz 122 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS, położonego przy ul. Alei Kraśnickiej 2b w Lublinie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.:
1) roboty budowlane demontażowe i rozbiórkowe,
2) roboty budowlane w zakresie przebudowy ścianek działowych,
3) roboty budowlane w zakresie podłoży i posadzek,
4) roboty budowlane w zakresie wymiany podłóg,
5) roboty budowlane w zakresie malowania,
6) roboty budowlane w zakresie stolarki,
7) roboty budowlane w zakresie okładzin ściennych i sufitowych,
8) roboty budowlane w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
9) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,
10) roboty budowlane w zakresie rozdzielnic podtynkowych,
mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika.
Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 39150000, 44112310, 45000000, 45100000, 45111100, 45111220, 45111300, 45310000, 45311200, 45400000, 45410000, 45421000, 45430000, 45442100, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się