Przetarg 8163471 - Remont pomieszczeń w budynku nr 10 na terenie kompleksu...

   
Analizuj Zamówienie 8163471 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Remont pomieszczeń w budynku nr 10 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 10 na terenie kompleksu przy
ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Roboty polegać będą przede wszystkim na wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego, rozebranie ścianki działowej, rozebraniu okładzin ścinanych oraz posadzek z płytek, rozkuciu i zaprawieniu bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, skuciu zmurszałych tynków z ścian i sufitów, rozebraniu posadzki betonowej, odgrzybieniu ścian i sufitów, tynkowaniu, wymianie parapetów z tworzywa, częściowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu podsadzek i wylewek, wykonaniu i zabudowie nowych drzwi, wykonanie i zabudowie boksów aluminiowych, zabudowie kratek wentylacyjnych, zabudowie drzwi stalowych, robotach malarskie, układaniu płytek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiar robót (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Cały zakres prac może być zrealizowana przez jednego Wykonawcę. Prace instalacyjne dotyczące wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montażu armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego należy realizować sukcesywnie
w miarę postępu prac remontowych. Brak jest możliwości precyzyjnego określenia terminu ich realizacji oraz przerw pomiędzy poszczególnymi etapami prac dotyczących instalacji gdyż są one uwarunkowane tempem i postępem prac remontowych. Ponadto zlecanie poszczególnych prac instalacyjnych odrębnym firmą zakłócałoby realizację zadania i powodowałoby opóźnienia i przerwy
w pracach remontowych. Dzielenie zamówienia na części mogło by wygenerować dodatkowe koszty. W związku z brak możliwości określenia konkretnych terminów realizacji prac instalacyjnych i montażowych zadanie remontowe należy zlecić jednej firmie bez podziału zamówienia na części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności: wymianę armatury sanitarnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego, rozebranie ścianki działowej, rozebraniu okładzin ścinanych oraz posadzek z płytek, rozkuciu i zaprawieniu bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, skuciu zmurszałych tynków z ścian i sufitów, rozebraniu posadzki betonowej, odgrzybieniu ścian i sufitów, tynkowaniu, wymianie parapetów z tworzywa, częściowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu podsadzek i wylewek, wykonaniu i zabudowie nowych drzwi, wykonanie i zabudowie boksów aluminiowych, zabudowie kratek wentylacyjnych, zabudowie drzwi stalowych, robotach malarskie, układaniu płytek.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
5. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Jednocześnie równoważność została wskazana a STWiOR oraz przedmiarze robót zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Dodatkowe informacje.
Wykonawca w terminie 7 dni, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście osób. We wniosku wykonawca złoży wykaz osób oraz wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia. W wykazie zawarte zostaną informacje: imię i nazwisko pracownika, nr pesel, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkani a w przypadku pojazdów i sprzętu : markę i model pojazdu lub sprzętu oraz nr rejestracyjny jeżeli występuje. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście pracowników na teren kompleksu.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania roboty związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na tern obiektu wojskowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. MON z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór).
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą odpowiedzialnym za ochronę obiektu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone nadzorujące systemem przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym wyprzedzeniem do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki/instytucji wojskowej.
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.4WOG.1200.2700.23.2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się