Przetarg 8870368 - remont pomieszczeń nr 51 i holu wejściowego w budynku nr...

   
Analizuj Zamówienie 8870368
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
remont pomieszczeń nr 51 i holu wejściowego w budynku nr 30 oraz nr 113 i 114 w budynku nr 40, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

1. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na remoncie pomieszczeń nr 51 i holu wejściowego w budynku nr 30 oraz nr 113 i 114 w budynku nr 40, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 2. ADRES INWESTYCJIBudynek nr 40: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12Budynek nr 30: 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 16A3. 4. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmować będzie:• demontaż, wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeń • zabezpieczenie na czas remontu podłóg stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia poprzez oklejenie folią• roboty rozbiórkowe i demontażowe• przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną • montaż sufitu podwieszanego• wykonanie przepustów instalacyjnych w przegrodach budowlanych• montaż kanałów kablowych• zerwanie istniejących warstw posadzek• ułożenie płytek typu gres na posadzkach z przygotowaniem powierzchni• remont istniejących pokryw metalowych kanałów • wyrównanie podłoży pod posadzki wylewką z masy samopoziomującej • ułożenie wykładziny PCV zgrzewalnej homogenicznej z przygotowaniem podłoża• montaż stolarki drzwiowej ze wzmocnieniem nadproża• montaż wyposażenia szatni• roboty instalacyjne sanitarne • roboty ziemne, utwardzenie terenu kostką betonową • wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z odrębnym opracowaniem• wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych i komputerowych zgodnie z obowiązującymi przepisamiPRACE PORZĄDKOWE I TOWARZYSZĄCE • wykonanie prac zabezpieczających – oznakowanie terenu prac remontowych poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wygrodzenie i oznaczenie terenu taśmą ostrzegawczą• usunięcie z budynku, wywóz na wysypisko i utylizację wszystkich materiałów porozbiórkowych oraz śmieci po pracach remontowych – materiały porozbiórkowe należy na bieżąco usuwać poprzez wynoszenie za pomocą windy transportowej posadowionej na zewnątrz budynku. Teren posadowienia windy powinien zostać wygrodzony i opisany zgodnie z obowiązującymi przepisami• utrzymanie porządku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejściem – obiekt użytkowany; (korytarze w rejonie prowadzenia prac remontowych i transportu materiałów należy codziennie sprzątać poprzez odkurzanie oraz mycie na mokro)• dokładne posprzątanie pomieszczeń po zakończeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek, opraw elektrycznych, parapetów wewnętrznych, wniesionych mebli i wyposażenia) w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczeń• opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej, zawierającej oświadczenia kierowników robót, schematy kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały, dokumenty potwierdzające utylizację materiałów porozbiórkowych• zagospodarowanie placu budowy – kontener biurowy, socjalny, magazynowy, WC5. Szczegółowy zakres prac opisany został w:a) w dokumentacji projektowej na którą składają się opisy, projekty, rzuty, schematy, opinie techniczne, plany i inne dokumenty, które jednoznaczne określają rodzaj i zakres robót,b) STWIORB 6. Dokumentacja projektowa i STWiORB określają i obejmują w całości przedmiot zamówienia, dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i umożliwiając złożenie kompletnej oferty.Dokumentacja projektowa, STWiORB znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ o nazwie „Dokumentacja”. 7. Wraz z SWZ Zamawiający przekazuje przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. Przedmiary robót pełni rolę wyłącznie pomocniczo - informacyjną i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robót i jest przekazany wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia i sporządzenia kosztorysu ofertowego

ZP/106/005/R/22
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111300, 45232460, 45300000, 45310000, 45400000, 45442100, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8835042 2022-05-17
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie...
8740145 2022-05-19
godz. 10:00
AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno–dydaktyczne Akademii Kaliskiej Nu...
8886540 2022-05-24
godz. 09:30
12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY W WARSZAWIE Wykonanie robót bud – mon w ramach zad 51584 „Remont pomieszczeń w bud nr 1 i nr 3” oraz w ramach zad 51585 „Dost. pomieszczeń w bud nr 1 i nr 3” na ter kom woj w m. Warszawa, Al. Jerozolims...
8894588 2022-05-26
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BARLINEK Budowa budynku biurowego podwójnej kancelarii leśnictw Łubianka oraz Czarnolas o konstrukcji drewnianej szkieletowej – III postępowanie Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego ...
8894408 2022-05-26
godz. 11:00
URZĄD GMINY URSZULIN „Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie” 4.2. Opis inwestycji: Przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie i wyposażenie obiektu po byłej szkole na Ośrodek Animacji Sp...
8900231 2022-05-27
godz. 13:00
URZĄD GMINY STRZEGOWO Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudowo 1. Przedmiot zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudowo.Zestawienie powierzchni :powierzchnia zabudowy - 84,00...
8901680 2022-05-30
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŻMIGRÓD Budowa kancelarii leśnictw Niezgoda i Wilkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem magazynowym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budy...
8902262 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA (ZP.271.7.2022) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy budynku w miejscow...
8898344 2022-06-09
godz. 09:45
URZĄD GMINY WODZISŁAW Rewitalizacja Wodzisławia – etap II (drugi przetarg) 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wodzisławia – etap II” w zakresie Rozbudowy, nadbudo...
8900049 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁUBNIANY 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (ZOZ) na działce 341/82 w m. Luboszyce w formule zaprojektuj i wybuduj. Podstawową funkcją budynku będz...