Przetarg 7731443 - remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap...

   
Analizuj Zamówienie 7731443 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-520/20
Numer
referencyjny: KC-zp.272-520/20

Remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3 AGH w Krakowie tj. m.in.:
Część I: Remont pokrycia dachu łącznika P-B2-B3;
- Wykonanie docieplenia stropodachu warstwą wełny mineralnej grubości 20 cm;
- Wykonanie pokrycia papą NRO (nierozprzestrzeniające ognia);

Część II: Montaż świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3;
- demontaż istniejących świetlików;
- Montaż klap dymowych i świetlików dachowych;
- Wykonanie zaślepienia fragmentu otworów wokół klap oddymiających;
- Wykonanie obudowy g-k wokół świetlików;
- Prace malarskie;
Wspólny Słownik Zamówień dla zadania:
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów;
45261320-3 - Wykonywanie robót blacharskich;
45261420-4 - Uszczelnianie dachu;
44221000-4 – Stolarka budowlana;
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, z wyjątkiem stolarki okiennej, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy aniżeli 120 miesięcy (10 lat).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:
robót demontażowych;
robót malarskich;
robót montażowych;
robót w zakresie stolarki;
robót dekarskich;
robót blacharskich;
objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe
kody CPV 45214400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się