Przetarg 8320184 - Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle...

   
Analizuj Zamówienie 8320184
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-10
przedmiot ogłoszenia
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle -Kosianka Boruty

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca remontu drogi gminnej NR 108806B Porze
ziny Mendle – Kosianka Boruty o długości 1919,90m. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do ważnych podmiotów i instytucji publicznych takich jak: dojazd do Urzędu Gminy w Grodzisku oraz innych instytucji wyższych szczebli, dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej przez autobusy szkolne, ułatwienie dojazdu mieszkańcom do Zakładów Opieki Zdrowotnej, banków i innych podmiotów świadczących usługi dla rolnictwa, a także dojazdu przez samochody spółdzielni mleczarskich odbierające mleko z gospodarstw indywidualnych oraz samochodów odbierających odpady komunalne. Ponadto realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej dla jednostek Straży Pożarnej, karetek Pogotowia Ratunkowego, Policji i służb zarządzania kryzysowego. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – dokumentacja techniczna.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi oddzielne postępowanie przetargowe.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.AG.271.8.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00155438/01 z dnia: 2021-08-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-25 12:00
Po zmianie:
2021-09-07 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-25 13:00
Po zmianie:
2021-09-07 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00160519/01 z dnia: 2021-08-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
3
Po zmianie:
2
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-07 12:00
Po zmianie:
2021-09-14 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-07 13:00
Po zmianie:
2021-09-14 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00178089/01 z dnia: 2021-09-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-14 12:00
Po zmianie:
2021-09-30 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-14 13:00
Po zmianie:
2021-09-30 13:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się