Przetarg 7904778 - Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i...

   
Analizuj Zamówienie 7904778 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
Numer referencyjny: PZD.3411.11.2020

1. Przedmiotem zamó
wienia jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego polegający na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o umowę, niniejszy opis oraz polecenia zamawiającego.
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
- wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego,
- szczegółową lokalizację wykonywanych robót remontowych oraz ich zakres i rodzaj wymaganej technologii remontu określał będzie każdorazowo Zamawiający,
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę:
a) uszkodzeń nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu technologii – „emulsja asfaltowa szybko-rozpadowa 65%
w ilości 1,3 do 1,7 kg na 1 m2 grys bazaltowy o grubości frakcji w zależności od głębokości uszkodzeń (przy
użyciu remontera),
4. Przed przystąpieniem do naprawy, miejsca uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych części nawierzchni bitumicznej.
5. Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie jezdnie z resztek materiałów pozostałych po remoncie jezdni.
6. Wykonawca zobowiązany jest w celu wykonania przedmiotu zamówienia do dysponowania następującym sprzętem (własnym lub dzierżawionym):
- remonter – min. 1 szt.
7. W celu rozliczenia robót samochód wykonujący usługę będzie ważony każdego dnia roboczego przed i po rozpoczęciu robót. Koszty związane z ważeniem samochodu ponosi Zamawiający. Ważenie pojazdu będzie się odbywało w wytwórni mas bitumicznych w Nowym Żabnie.

UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się