Przetarg 7328605 - Remont lokali mieszkalnych Numer referencyjny: 4/PN/20 ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7328605 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-11
przedmiot ogłoszenia
Remont lokali mieszkalnych
Numer referencyjny: 4/PN/20

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie
lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części.

1) I część – lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie;
2) II część – lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie;
3) III część – lokal nr 22 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie;
4) IV część – lokal nr 2 w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach:
I część zamówienia – lokal nr 2: przedmiar robót – załącznik nr 8, STWiORB załącznik nr 9, rzut lokalu załącznik nr 10, lokal nr 30: przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12, rzut lokalu załącznik nr 13;
II część zamówienia – przedmiar robót załącznik nr 14, STWiORB załącznik nr 15, rzut lokalu załącznik nr 16;
III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 17, STWiORB załącznik nr 18, rzut lokalu załącznik nr 19;
IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 20, STWiORB załącznik nr 21.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych - lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części. ODPOWIEDNIO 1) I część – lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie; 2) II część – lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie; 3) III część – lokal nr 22 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie; 4) IV część – lokal nr 2 w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – lokal nr 2: przedmiar robót – załącznik nr 8, STWiORB załącznik nr 9, rzut lokalu załącznik nr 10, lokal nr 30: przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12, rzut lokalu załącznik nr 13; II część zamówienia – przedmiar robót załącznik nr 14, STWiORB załącznik nr 15, rzut lokalu załącznik nr 16; III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 17, STWiORB załącznik nr 18, rzut lokalu załącznik nr 19; IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 20, STWiORB załącznik nr 21. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych - lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części. ODPOWIEDNIO 1) I część – lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie; 2) II część – lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie; 3) III część – lokal nr 22 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie; 4) IV część – lokal nr 2 w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – lokal nr 2: przedmiar robót – załącznik nr 8, STWiORB załącznik nr 9, rzut lokalu załącznik nr 10, lokal nr 30: przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12, rzut lokalu załącznik nr 13; II część zamówienia – przedmiar robót załącznik nr 14, STWiORB załącznik nr 15, rzut lokalu załącznik nr 16; III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 17, STWiORB załącznik nr 18, rzut lokalu załącznik nr 19; IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 20, STWiORB załącznik nr 21. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych - lokal nr 22 przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części. ODPOWIEDNIO 1) I część – lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie; 2) II część – lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie; 3) III część – lokal nr 22 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie; 4) IV część – lokal nr 2 w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – lokal nr 2: przedmiar robót – załącznik nr 8, STWiORB załącznik nr 9, rzut lokalu załącznik nr 10, lokal nr 30: przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12, rzut lokalu załącznik nr 13; II część zamówienia – przedmiar robót załącznik nr 14, STWiORB załącznik nr 15, rzut lokalu załącznik nr 16; III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 17, STWiORB załącznik nr 18, rzut lokalu załącznik nr 19; IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 20, STWiORB załącznik nr 21. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych - lokal nr 2 przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części. ODPOWIEDNIO 1) I część – lokal nr 2 i 30 w budynku przy ul. Zaruby 10 w Warszawie; 2) II część – lokal nr 301 w budynku przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie; 3) III część – lokal nr 22 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie; 4) IV część – lokal nr 2 w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – lokal nr 2: przedmiar robót – załącznik nr 8, STWiORB załącznik nr 9, rzut lokalu załącznik nr 10, lokal nr 30: przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12, rzut lokalu załącznik nr 13; II część zamówienia – przedmiar robót załącznik nr 14, STWiORB załącznik nr 15, rzut lokalu załącznik nr 16; III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 17, STWiORB załącznik nr 18, rzut lokalu załącznik nr 19; IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 20, STWiORB załącznik nr 21. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się