Przetarg 9946391 - Remont instalacji specjalistycznej do obsługi F-16 [1]...

   
Analizuj Zamówienie 9946391 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
Remont instalacji specjalistycznej do obsługi F-16

[1] Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie inst
alacji specjalistycznej do obsługi samolotu F-16 (przetwornice napięcia i częstotliwości).[2] Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania obecnie użytkowanych urządzeń na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie Gucin 58A, 98-113 Buczek.[3] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SWZ. Zasady dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru i innych elementów zadania zawiera także wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.[4] Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Ich koszt musi zostać wkalkulowany w cenę oferty. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. [5] Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta oraz pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych.[6] Na wykonaną usługę i zamontowane materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję. Wymagana gwarancja jakości i rękojmi za wady na wykonane usługi i użyte materiały wynosi minimum 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca oferujący termin gwarancji powyżej 24 miesięcy otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. Szczegółowy opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym opisuje ROZDZIAŁ 16. SWZ.

45/TP2/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00411593/01 z dnia: 2023-09-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00121732/09/P
Po zmianie:
2023/BZP 00121732/10/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
528100,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.6. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) Przed zmianą:

Po zmianie:
405500,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.6. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-04 09:00
Po zmianie:
2023-10-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-04 09:30
Po zmianie:
2023-10-05 09:30
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 45310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10075374 2023-12-06
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE Tytuł: Wymiana stacjonarnego skanera RTG do prześwietlania wagonów kolej.na kol przejściu granicznym w Medyce wraz z przebudową infrastr. tow w ramach proj. współfinans. ze środków UE w rama...
10098488 2023-12-08
godz. 10:00
GRUPA AZOTY S.A. Przetarg 131/P/2023 Remont wkładu kotła AE 5-1 oraz wkładów chłodnic do sprężarki Demag nr 1 na Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy, Grupa Azoty SA
10112129 2023-12-08
godz. 10:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Dostawa izolatora przepustowego 420kV RTKF420-1425/1000 B KSI L6=400 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza
10106920 2023-12-11
godz. 12:00
COGNOR S.A.ODDZIAŁ ODLEWNIA METALI SZOPIENICE W KATOWICACH Przecinarka tarczowa ścierna (metalograficzna, laboratoryjna)
10104920 2023-12-13
godz. 09:00
ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O. Zakup 1szt. pompy BÖRGER PL-300 -
10001554 2023-12-14
godz. 12:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Dostawa wyłączników 400kV, 220kV i 110kV na potrzeby zadań inwestycyjnych: SE Piła Krzewina, SE Krajnik Numer referencyjny: 2023/WNP-0299 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłączników stan...
10089669 2023-12-17
godz. 23:59
KIUB SP. Z O.O. Wynajem urządzenia do do badania wydajności song geotermalnych Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.02-14-0769/19 - Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe s...
10111151 2023-12-19
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ENE-NZ-PN-735-2023 - Kompleksowe świadczenie usługi wynajmowania sprzętu 2024-2025
10102757 2024-01-15
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zapytanie i informację (RFI) Wykonanie remontu przekładni stożkowo-planetarnej o mocy 1000kW dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów. Zamawiający, PGE Górnictwo...
10086811 2024-01-31
godz. 14:00
PROTOR S.A Sprzedaż podzespołów i części do lokomotyw ET21, 401Da, S200, BR232, TEM2, 311Da