Przetarg 8137794 - „Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach...

   
Analizuj Zamówienie 8137794 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
„Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3”

1. Pr
zedmiotem zamówienia jest remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej, tj. w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), rysunkach technicznych oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.3. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:1) wymiany instalacji hydrantowej wraz z doborem urządzeń do podnoszenia ciśnienia w instalacji w budynku garażowym oraz w budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej 2) wymiany instalacji wody zimnej budynku garażowym oraz w budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej 3) prac przy rozdzielniach elektrycznych4) wymiany stolarki budowlanej5) robót wykończeniowych6) napraw i uzupełnienie przejść instalacyjnych.4. Wymagania stawiane wykonawcom:1) Akceptacja warunków umowy w całości.2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych tożsamych z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB i innych dokumentach, stanowiącymi integralną część umowy, obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla jego realizacji, jak również uzyskanie/opracowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej, tj. w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), rysunkach technicznych oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.3. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:1) wymiany instalacji hydrantowej wraz z doborem urządzeń do podnoszenia ciśnienia w instalacji w budynku garażowym oraz w budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej 2) wymiany instalacji wody zimnej budynku garażowym oraz w budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej 3) prac przy rozdzielniach elektrycznych4) wymiany stolarki budowlanej5) robót wykończeniowych6) napraw i uzupełnienie przejść instalacyjnych.4. Wymagania stawiane wykonawcom:1) Akceptacja warunków umowy w całości.2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych tożsamych z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB i innych dokumentach, stanowiącymi integralną część umowy, obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla jego realizacji, jak również uzyskanie/opracowanie przez Wykonawcę dokumentów, a w szczególności: niezbędnych opinii, inwentaryzacji powykonawczych, protokołów z prób i badań. 3) Wykonawca winien przed podpisaniem umowy zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, wymogami określonymi w niniejszej dokumentacji i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnić je w wynagrodzeniu.4) Realizacja roboty budowlanej wykonywana będzie w czynnym obiekcie w godz. 730 – 1530.5) Wykonawca przystępując do postępowania uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej (..).7) Podczas przygotowania oferty Wykonawca oprze swoją wiedzę na dokumentacji technicznej załączonej do SWZ, danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz ocenie technicznej dokonanej w trakcie wizji lokalnej.8) Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji zadania.9) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy.10) Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w kalkulacji wszystkich robót i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Za ujęcie wszystkich robót w kalkulacji ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy.11) W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązanie równoważne do opisywanego przez zamawiającego zostanie uznane rozwiązanie potwierdzające spełnienie co najmniej parametrów określonych w normie wymaganej przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany oświadczyć w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.12) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 13) Termin płatności faktury VAT – zgodnie z umową, forma płatności – przelew.14) Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3L00.15) Zamawiający określa wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp Wykonawca/Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby (pracowników fizycznych) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy niżej wymienionych czynnościach:- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie robót związanych z budową instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, grzewczych, - wykonanie robót związanych z budową instalacji elektrycznych - oświetleniowej i gniazdowej, wykonanie zasilania urządzeń, połączeń wyrównawczych, - wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zawarty we wzorze umowy w §2 ust. 5 lit. b) i c).Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zawarte we wzorze umowy w §2 ust. 5 lit. d) i e) oraz w § 15 ust. 1 lit. p) i q).

12/1.1.3/21/SZP/B


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00069728/01 z dnia: 2021-05-31

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne
Przed zmianą:
nie dotyczy
Po zmianie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące
Przed zmianą:
4
Po zmianie:
4
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-02 11:00
Po zmianie:
2021-06-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-02 12:00
Po zmianie:
2021-06-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-01
Po zmianie:
2021-07-09
branża Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się