Przetarg 8806346 - Remont i modernizacja czterolinowego zestawu kół ø 5000...

   
Analizuj Zamówienie 8806346 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-29
przedmiot ogłoszenia
Remont i modernizacja czterolinowego zestawu kół ø 5000 GWS szybu 1.3 Numer referencyjny: 1458/EZP/MMA/2022
1. Przedmiotem zam
ówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu remontu i modernizacji czterolinowego zestawu kół kierujących ø 5 000 Górniczego Wyciągu Szybowego, szybu 1.3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Część II SWZ - projekt umowy oraz Część III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu remontu i modernizacji czterolinowego zestawu kół kierujących ø 5 000 Górniczego Wyciągu Szybowego, szybu 1.3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Część II SWZ - projekt umowy oraz Część III SWZ - opis przedmiotu zamówienia. 3. Do zadań Wykonawcy będzie należało między innymi wykonanie: 1) Wykonanie remontu zestawu kół przywracającego im pełną użyteczność w zakresie zgodnym z dokumentacją DTR, w tym m.in.: a. montaż nowych łożysk klasy Premium np. SKF, FAG, KOYO, b. zabezpieczenie rowków kół trwałą powłoką antykorozyjną. 2) Wykonanie modernizacji w zakresie: a. przystosowanie zestawu kół linowych do przeniesienia statycznego obciążenia 4 lin nośnych siłą minimum Qt = 1250kN, b. wymiany wieńców kół linowych, wieńce muszą być przystosowane do stosowania dopuszczonej wykładziny przeciwściernej o wymiarach przedstawionych na załączonym rysunku, c. wymiana ramion kół linowych, d. trwałe, kształtowe oznaczenie osi oraz kół linowych a także 8 punktów pomiarowych na wieńcach kół dla pomiaru zużycia wykładzin przeciwściernych. 3) Przygotowanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) dokumentacji wprowadzonych zmian i uzyskanie dopuszczenia kół linowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. 4) Przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentacji dopuszczeniowej: po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej (w plikach o rozszerzeniach: .docx. i .dwg).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 080-216763 z dnia 2022-04-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/07/2022
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-251928 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w miesiącach: 8
Powinno być:
Okres w miesiącach: 14
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie)zrealizowali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie lub modernizacji wielolinowego zestawu kół kierujących min ø 5 000 mm górniczego wyciągu szybowego - o wartości min.: 500.000,00 zł netto. W celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentu wykazu zamówień określonych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ, W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie)zrealizowali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie lub modernizacji wielolinowego zestawu kół kierujących min ø 5 000 mm górniczego wyciągu szybowego - o wartości min.: 190.000,00 zł netto. W celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentu wykazu zamówień określonych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ, W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/07/2022
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Górnictwo
podbranża sprzęt, maszyny górnicze
kody CPV 50530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt, maszyny górnicze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906151 2022-05-19
godz. 11:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ściągacze do noży kombajnowych Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 ściągacz do noży 65653447000 AM-75 43 szt. sukcesywnie 2022r. ; 2 ściągacz K150 PAD 50 szt....
8907102 2022-05-19
godz. 13:45
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa części zamiennych do kombajnów chodnikowych Remag dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice. grupa mat. 295-25-01 1 ŁAŃCUCH GĄSIENICY SZEROKOŚC CZŁONU 550MM ZN-626/G-3B/1 KOMBA...
8909308 2022-05-20
godz. 10:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa elementów hydrauliki złącznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 295-17 1 KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO I 4XOPLOTOWEGO STANDARD STECKO DN31 ORAWKA+K...
8913131 2022-05-23
godz. 08:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa elementów hydrauliki siłowej (pompa) dla Polskiej Grupy Górniczej KWK ROW Ruch Marcel - grupa 291-14 1 POMPA OSIOWO-TŁOCZKOWA PPV100-100-FR09-22A4-K-1080-4605 100,5CM3/OBR RODZAJ MO...
8909732 2022-05-23
godz. 09:00
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O. Przetarg na zakup nowych elementów do budowy sekcji Tagor 14/34
8916739 2022-05-23
godz. 13:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. zakup - elementy obudowy zmechanizowanej GLINIK/HYDROTECH
8906840 2022-05-24
godz. 09:00
WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. ODDZIAŁ KWK BOBREK-PIEKARY Dostawa części zamiennych pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnienowych wody czystej do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 291-8.
8897239 2022-05-25
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW Modernizacja przesuwarki przenośników taśmowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji przesuwarki przenośnikó...
8896698 2022-05-26
godz. 08:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa części do wiertnic dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-13 Numer referencyjny: 702200409 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w t...
8898228 2022-06-03
godz. 12:00
TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. Wykonanie modernizacji wciągników (kolejek) - wariant II na Młynowniach wydziału Wyrobów Zielonych i Mas w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.