Przetarg 7745174 - Remont elewacji budynków nr 49, 51, 169, 50 w kompleksie...

   
Analizuj Zamówienie 7745174 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Remont elewacji budynków nr 49, 51, 169, 50 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gmina Dragacz - sprawa nr 83/20
20
Numer referencyjny: 83/2020

1.Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynków nr 49, 51, 169, 50 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gmina Dragacz. Zakres przedmiotu zamówienia: 1)ZADANIE NR 1: Remont elewacji budynku nr 49 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 2) ZADANIE NR 2: Remont elewacji budynku nr 51 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 3) ZADANIE NR 3: Remont elewacji budynku nr 169 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 4) ZADANIE NR 4: Remont elewacji budynku nr 50 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; wymianę płytek zewnętrznych na schodach; montaż siatek i malowanie krat okiennych; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji
i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w tym przedmiar robót i dokumentacja projektowa) oraz ogólne warunki umowy. 4. Budynki w zakresie, których będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będą czynne. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i budynku i na terenie robót. 5. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt); 2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami, zniszczeniem; 3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na terenie czynnego kompleksu; 4) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z terenu kompleksu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej; 5) realizacji prac na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynków/ terenów kompleksu. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 7. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 8. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność
i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 9. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego (dostępną: www.13wog.wp.mil.pl) oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 12. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797 z późn.zm.). W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą tego podwykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 13. Wykonawca zobowiązany jest w zadaniu nr 1,2,3,4 do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy). Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. Wartość złomu zostanie ustalona następująco: ilość kg złomu stalowego x 0,53 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim). 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte zawartą umową w danym zadaniu, w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby przeznaczone do czynności w rodzaju jak wskazano powyżej, objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. ►15. Szczegółowa realizacja zamówień odbywać się będzie na zasadach określonych w treści umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont elewacji budynku nr 49 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt.

Część nr: 2 Nazwa: Remont elewacji budynku nr 51 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt.

Część nr: 3 Nazwa: Remont elewacji budynku nr 169 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt.

Część nr: 4 Nazwa: Remont elewacji budynku nr 50 w kompleksie wojskowym przy ul Dworcowej 6A w Grupie.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty zewnętrzne: naprawę i malowanie elewacji; wymianę płytek zewnętrznych na schodach; montaż siatek i malowanie krat okiennych; naprawę instalacji odgromowej; wywóz i utylizację odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, ogrodzeniu terenu robót – ich etapów - wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w tym przedmiar robót i dokumentacja projektowa) oraz ogólne warunki umowy.
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża elewacje
kody CPV 45262522, 45312311, 45410000, 45421147, 45431000, 45442100, 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się