Przetarg 8249505 - Remont drogi wojewódzkiej nr 819, w miejscowości Parczew,...

   
Analizuj Zamówienie 8249505 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-06
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi wojewódzkiej nr 819, w miejscowości Parczew, odcinek od km 0508 do km 1140

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:
• Robot
y przygotowawcze
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0,632 km
- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 5 813 m2
- Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 115 m
• Nawierzchnie
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przebrukowanie nawierzchni - 69 m2
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - 6 t
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - 5 813 m2
• Elementy ulic
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 115 m
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 8,6 m3
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - 115 m
• Oznakowanie poziome
- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - 135 m2
- Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - 66 m2
- Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - 48 m2
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.
Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu przebudowy, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym przez osoby niepełnosprawne, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) i budynki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

R5.ST.371.8.2021.ek
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się