Przetarg 10265980 - Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 13+250 do...

   
Analizuj Zamówienie 10265980 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-16
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 13+250 do km 16+210 na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowie
ckie – nr postępowania 021/24

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 13+250 do km 16+210 na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część IV SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy oraz wykonania aktualizacji stałej organizacji ruchu. 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia (OC) za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na cały okres obowiązywania umowy i na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota 1 000 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kopii aktualnej i opłaconej polisy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzających posiadanie ubezpieczenia (OC) obejmujący łącznie cały okres realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii kolejnej aktualnej i opłaconej polisy w terminie 7 dni od upływu terminu ważności poprzedniej polisy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie. W przypadku braku przedłożenia kopii aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia (OC)w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

021/24

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00242799/01 z dnia: 2024-03-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-14 08:00
Po zmianie:
2024-03-20 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-14 10:00
Po zmianie:
2024-03-20 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-12
Po zmianie:
2024-04-18
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431805 2024-04-29
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy ul. Nadbużańskiej w Neplach gm. Terespol od km 0+025,93 do km 0+192,16 w następującym zakre...
10445383 2024-04-30
godz. 09:00
Dolnośląskie wykonanie przebudowy schodów przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru
10442070 2024-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Usuwanie szkód na terenie Nadleśnictwa Łosie Część 1: Usuwanie szkód L. Stawisza i L. Bielanka zgodnie z załączonymi przedmiarami Część 2: Usuwanie szkód powodziowych na dr...
10442031 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg dojazdowych do pól: Kowary dz. ewid 424, Obrażejowice – Gąsawy Góra w miejscowościach Kowary i Obrażejowice.”.Szczegółowy opis ...
10432522 2024-04-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych – III etap Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, dod...
10441538 2024-04-30
godz. 11:00
Małopolskie Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2024 roku Część 1: 2.2.1 Zadanie nr 1: Roboty związane z wykona...
10447293 2024-05-06
godz. 09:00
Pomorskie DAZ-Z.272.31.2024 Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w województwie pomorskim. Odcinek nr 16 ...
10446603 2024-05-06
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka)”Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako dzia...
10450777 2024-05-09
godz. 10:00
Śląskie a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu osób przystępujących do egzaminów państwowych na p...
10426563 2024-05-13
godz. 15:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w ramach projektu: „Dekarbonizacja Subregionu Wałbrzyskiego i graniczenie emisji gazów cie...