Przetarg 10265747 - Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781...

   
Analizuj Zamówienie 10265747 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-16
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688) – nr postępowania 028/24

1. Przedmiote
m zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688).2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część IV SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy oraz wykonania aktualizacji stałej organizacji ruchu. 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia (OC) za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na cały okres obowiązywania umowy i na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota 1 000 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kopii aktualnej i opłaconej polisy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzających posiadanie ubezpieczenia (OC) obejmujący łącznie cały okres realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii kolejnej aktualnej i opłaconej polisy w terminie 7 dni od upływu terminu ważności poprzedniej polisy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie. W przypadku braku przedłożenia kopii aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia (OC)w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

028/24
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10442030 2024-04-29
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa drogi gminnej 105 839B we wsi Grądy. II przetarg” Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy, gmina Nowogród, powiat łomżyński. Ł...
10426013 2024-04-29
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa części ul. S.Żeromskiego w Polanicy-Zdroju Przebudowa części ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju - 1 zadanie CRZP/8/2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOS...
10154403 2024-04-30
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 102641L od km 0+000,00 do km 1+095,00 w miejscowości Zastawie i Wólka Zastawska. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Rem...
10397503 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą przy Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie.2. Zakres robót do wykonania obejmuje w...
10392988 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie budowy obwodnicy miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 wraz z budową i przeb...
10433581 2024-04-30
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. Prosta, ul. Kamińskiego, ul. Marciniaka) Część 1: Część 1: Przebudowa ul. ProstejDla drogi Nr 120564 E (ul. Prosta) przyjęto parametry jak ...
10431491 2024-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Lityńskiego w Suwałkach - BO 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika i parkingu oraz utwar...
10425153 2024-05-16
godz. 10:00
Śląskie Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy - roboty budowlane Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa/przebudowa układu drogowego w obrębie stacji kolejowej Gliwice – ...
10433166 2024-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie Opis przedmiotu zamówieniaRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza od km 10 + 693 do km 11 + 558 polegająca na budowie mostu w km 10 + 971 na rz. Stobnica wraz z rozbudow...
9090756 2024-05-20
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie śc...