Przetarg 10104277 - „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z...

   
Analizuj Zamówienie 10104277 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
„Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu R
ozwoju Dróg

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów obejmujący:- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych ,- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokości 4 cm,- mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itp. na szerokości do 0,5 m po obu stronach drogi,- mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m2,- mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 105kg/m2,- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm po zagęszczeniu,- wykonanie poboczy drogi szerokości 1,0 m z mieszanki tłuczniowo bazaltowej 0/31,5 grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu,- demontaż tarcz i słuków do znaków drogowych i odwiezienie do magazynu zamawiającego,- zakup i montaż tablic informacyjnych z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, (projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym)Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostanie bez zmian, poprzez spadek jezdni na pobocze drogi.Obecnie droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m jest w złym stanie technicznym, jest uszkodzona w wyniku eksploatacji i nie ma możliwości wprowadzenia transportu zbiorowego. Po wyremontowaniu przedmiotowego odcinka drogi ma zostać wprowadzony ruch autobusów komunikacji międzygminnej.

Nr postępowania: PZD.3411.20.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00029848/01 z dnia: 2024-01-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-01-15 10:00
Po zmianie:
2024-01-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-01-15 10:15
Po zmianie:
2024-01-24 10:15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00056964/01 z dnia: 2024-01-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-01-24 10:00
Po zmianie:
2024-02-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-01-24 10:15
Po zmianie:
2024-02-02 10:15
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10265758 2024-03-07
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów od km 0+345 do km 2+190” Zakres robót obejmuje m. in.: roboty r...
10266992 2024-03-07
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św. Jana Opis przedmiotu zamówienia zostal określony w niniejszym rozdziale SWZ oraz dokumentacji stanowiącej zał...
10274270 2024-03-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Słonecznej w Kłecku – Etap II 1) Przedmiotem realizacji w ramach zaplanowanych prac dla etapu drugiego jest: a) budowa wiaty rekreacyjne...
10274264 2024-03-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulicy Pod Skarpą w Bydgoszczy Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej „...
10275719 2024-03-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo Inwestycja położona jest w obrębie drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo. Dokumentacja przygotowa...
10264350 2024-03-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład - edycja VIII Projektowana modernizacja d...
10277463 2024-03-08
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokszta...
10279651 2024-03-11
godz. 13:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są cząstkowe remonty bieżące nawierzchni asfaltowych.2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje zastosowanie opcji na zasadach określonych w ...
10276573 2024-03-11
godz. 14:30
Dolnośląskie Remont chodnika
10274463 2024-03-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie”.Inwestycja jest dofi...