Przetarg 7748079 - Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary- Wiitkowice w...

   
Analizuj Zamówienie 7748079 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-12
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary- Wiitkowice w miejscowości Zdżary.
Numer referencyjny: B-3. 272. 11. 2020

Remont
drogi polegał będzie położeniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej nowej nawierzchni bitumicznej na długości 1 100 mb.
Technologia wykonania:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną gr. Śr. 3 cm
- ułożenie geokompozytu
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm warstwa ścieralna
- Uzupełnienie poboczy
Szczegółowy zakres robót w przedmiarach robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540207069-N-2020 z dnia: 2020-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie chodnika dla pieszych na kolektorze krytym o wartości łącznej brutto co najmniej 150 000,00 zł .
W ogłoszeniu powinno być:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości łącznej brutto co najmniej 150 000,00 zł .Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składnia ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu; Data 2020-10-27
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składnia ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu; Data 2020-10-29
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się