Przetarg 7524198 - Remont drogi gminnej F007407 w miejscowości Dzietrzychowice...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7524198 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-08
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi gminnej F007407 w miejscowości Dzietrzychowice
Numer referencyjny: OSO.271.2.2020

Projektuje się remont nawierz
chni drogi wraz ze zjazdami do posesji o następujących parametrach (zgodnie z rys. PZT):
- odcinek AB o długości L=137,70m i szerokości 3,5m,
- odcinek I-II o długości L=362,25m i szerokości 3,5m,
- odcinek CD o długości L=55,16m i szerokości 3,5m,
- na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania,
- na całym zakresie opracowania należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej, pozyskany materiał z rozbiórki należy wbudować w pobocza,
- po rozbiórce należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia warstwy stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm,
- projektuje się podbudowę zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm ułożoną na warstwie stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
- na całej jezdni oraz zjazdach zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o gr 4cm,
- zaprojektowano warstwę ścieralną jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm,
- spadek poprzeczny jezdni odcinka AB, CD oraz odcinka I-II: jednostronny 2,0% ,
- należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu,
- przewiduje się ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) na ławie betonowej z oporem na odcinku AB. Lokalizacja zgodnie z PZT,
- przewiduje się wykonanie prac konserwacyjnych na przepuście znajdującym się na odcinku AB w km od 0099,17 do 0110,77,
- miejscowa naprawa barier mostowych poprzez oczyszczenie mechaniczne lub ręczne istniejących barier mostowych wraz z malowaniem środkiem podkładowym i farbą nawierzchniową (kolor niebieski),
- geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
- 4cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S,
- 4cm -warstwa wiążąca/ wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2),
- 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm,
- 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konstrukcja poboczy:
- 10cm- materiał z rozbiórki jezdni szutrowej.

Zestawienie projektowanych elementów:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 2.080,00m2,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów 230,00m2,
- ściek betonowy 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) 310,00m2.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się