Przetarg 7756116 - Remont drogi asfaltowej dojazdowej Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7756116 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-15
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi asfaltowej dojazdowej
Numer referencyjny: 05/ZP/2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
remoncie drogi asfaltowej dojazdowej.
REMONT DROGI ASFALTOWEJ DOJAZDOWEJ Ogólnie zakres robót obejmuje: 1. Cięcie nawierzchni asfaltowych -575,40 m. 2. Frezowanie, kucie mechaniczne nawierzchni bitumicznej - 5 617,00m2. 3. Wywiezienie destruktu z terenu JW Nr 2286 - 224,68m3 4. Czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy - 5 617,00m2. 5. Wykonanie napraw cząstkowych ubytków i wyrw w nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych „na gorąco” – 5 617,00m2. 6. Zabezpieczenie bitumem łączeń z istniejącą nawierzchnią

Szczegółowy zakres prac został opisany w Części III SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. z 2017 poz. 18). Inwestor nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się