Przetarg 7464561 - Remont budynku nr 81/6015 Numer referencyjny: 9/2020 ...

   
Analizuj Zamówienie 7464561 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-05
przedmiot ogłoszenia
Remont budynku nr 81/6015
Numer referencyjny: 9/2020

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: „Remont budynku n
r 81/6015” zlokalizowanego w miejscowości Powidz, ul. Witkowska 8.
2.Zadanie obejmuje Wykonanie kompleksowego remontu dachu budynku nr 81/6015 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach oraz naprawa ramp załadunkowych.
3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:
a. Specyfikacja techniczna ST -01 z opisem robót– załącznik nr 8 do SIWZ,
b. Przedmiar Robót - załącznik nr 9 do SIWZ,
4.W zakres robót wchodzą w szczególności wymienione poniżej prace:
- roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku
- roboty naprawcze powierzchni betonowych
- wykonanie nowych obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, pasów nadrynnowych oraz kominów
- montaż nowych wentylatorów okiennych
- wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obróbkami
- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz bram
- wykonanie prac malarsko- szpachlarskich
- wykonanie prac malarskich elewacji budynku
- naprawa powierzchni betonowych ramp załadunkowych wraz ze schodami
- szczegółowy wykaz materiałów stanowi załącznik do przedmiaru robót, zestawienie materiałów
5. Z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo:
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie przy pracach na wysokości powyżej 3 m.
- Prace będą odbywały się na czynnym obiekcie - użytkowanym przez zamawiającego.
- Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie płatne częściowo, zgodnie z § 8 umowy.
6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień.
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
7.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8.Wykonawca przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będzie uzależnione od ilości chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych z ramienia Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.
9.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę zostały określone w ust. 4 niniejszej części SIWZ
11.Wykonawca każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wymienionych w „Wykazie pracowników realizujących robotę budowlaną”, tj.
a)oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, że zatrudnia wskazane
w ww. wykazie osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) do wglądu:
kopie dokumentów potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego, tj. wydruki ZUS ZUA
LUB
kopie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
12.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 11, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego będzie naliczenie kary umownej wymienionej w projekcie umowy.
13.Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej i maksymalnie 72-miesięcznej gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przez osoby upoważnione. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
14.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia w wymaganych materiałach i urządzeniach itp. nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie realizacji umowy, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z SIWZ.
15.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
16. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się