Przetarg 7608932 - „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu...

   
Analizuj Zamówienie 7608932 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
„Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część III”
Numer referencyjny: PZDiT.3421.07.2020


1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część III”.

2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań:

Zadanie 1:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) dla odcinka od km 8400 do km 8900:
• wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką,
- usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta,
- wykonanie nasypów,
- ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm,
- ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
• przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem.
b) dla odcinka od km 8900 do km 9540:
- korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych,
- wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki,
- ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki,
- uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.
c) dla odcinka od km 9540 do km 9690:
- korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu,
- ułożenie warstwa asfaltowych,
- uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

Zadanie 2:
Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) rozbiórkę poboczy asfaltowych,
b) rozbiórkę poboczy z kruszywa,
c) rozbiórkę istniejących zjazdów,
d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej:
• kostka betonowa szara grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm,
• podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm,
e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej:
• kostka betonowa grafitowa grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm,
• podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

Zadanie 3:
„Odwodnienie drogi powiatowej nr 2750E w m. Bobrowniki”, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) wykonanie drenażu francuskiego,
b) utwardzenie pobocza płytami ażurowymi,
c) remont istniejącej studni wraz z przykanalikiem do rowu,
d) wymianę istniejącego ścieku podchodnikowego na odwodnienie liniowe,
e) odmulenie oraz reprofilację rowu wraz z jego częściowym obrukowaniem,
f) przeniesienie istniejącego ogrodzenia.

3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka.
Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Odwodnienie drogi powiatowej nr 2750E w m. Bobrowniki”.
„Odwodnienie drogi powiatowej nr 2750E w m. Bobrowniki”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) wykonanie drenażu francuskiego, b) utwardzenie pobocza płytami ażurowymi, c) remont istniejącej studni wraz z przykanalikiem do rowu, d) wymianę istniejącego ścieku podchodnikowego na odwodnienie liniowe, e) odmulenie oraz reprofilację rowu wraz z jego częściowym obrukowaniem, f) przeniesienie istniejącego ogrodzenia.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 34928220, 45233140, 45233200, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się