Przetarg 8974989 - RDW w Parczewie: Usługi związane z oczyszczeniem...

   
Analizuj Zamówienie 8974989 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
RDW w Parczewie: Usługi związane z oczyszczeniem separatorów przy obiektach mostowych

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wy
konanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych i osadników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich:a) nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski – Łęczna w ilości 2 szt.,b) nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola – Żminne w ilości 24 szt.,c) nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów w ilości 7 szt., dla określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji odpadami i konieczności ich czyszczenia, a także w celu oceny poprawności pracy całej instalacji.2) czyszczenie wymienionych w Tabeli nr 1 separatorów substancji ropopochodnych i osadników, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku tej usługi. Ze względu na specyfikę usług tj.: różne rodzaje i stan urządzeń, ilości zanieczyszczeń w osadnikach i separatorach itp. Zamawiający sugeruje dokonać wizji terenowej przed sporządzeniem oferty. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wykonania przeglądu eksploatacyjnego obejmuje:a) sprawdzenie stanu technicznego włazów separatora;b) wzrokową kontrolę zewnętrzną instalacji;c) wzrokową kontrolę stanu odbiornika ścieków odprowadzanych z separatorów;d) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora; e) pomiar warstwy odseparowanego oleju w poszczególnych zbiornikach systemu;f) pomiar warstwy szlamów zaolejonych zgromadzonych w poszczególnych zbiornikach systemu odpowiednimi narzędziami;g) dokonanie wpisów w książce eksploatacji separatora po dokonanym przeglądzie (odręczny szkic instalacji i jej opis - numeracja studzienek; opis stanu technicznego instalacji; zalecenia co do dalszego postępowania np. termin następnego czyszczenia; h) sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu; i) wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego przeglądu.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący czyszczenia obejmuje:a) opróżnienie zbiorników instalacji;b) dokładne umycie elementów składowych separatora;c) wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów separatora;d) ewentualnie wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych do prawidłowego działania separatorów i osadników;e) dokładne umycie zbiorników;f) wykonanie pomiaru pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników;g) odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych – pozostałości po wykonanym czyszczeniu;h) dokonanie wpisów w książce eksploatacji separatora po dokonanym czyszczeniu (szkic instalacji i jej opis - numeracja studzienek; opis stanu technicznego instalacjii) wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego czyszczenia;j) napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,k) Sporządzenie i dostarczenie kompletnej dokumentacji związanej z zakończeniem prac i odbiorem odpadów niebezpiecznych (zawierającej m.in. protokół odbioru prac) oraz dokonanie wpisu w książce eksploatacji separatorów obejmującego m.in. potwierdzenie odbioru odpadów. l) Wykonawca wszystkie odpady powstałe w separatorach usunie i unieszkodliwi zgodnie z obowiązującymi przepisami /ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.). Za wszelkie skażenia i ewentualne spowodowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska opowiada Wykonawca.m) Wykonawca usługi występuje w roli Wytwórcy odpadów powstających podczas wykonywania usługi czyszczenia. Wykonawca oświadcza, że będzie prowadził ewidencję odpadów oraz posiada wpis do BDO.n) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 110 z późn. zm.) 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych prac objętych umową, na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych prac) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. Pracownicy winni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze, a sprzęt winien posiadać lampy ostrzegawcze /pulsujące/ koloru pomarańczowego. Usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska w sposób gwarantujący należytą jakość.5. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, z następujących względów: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe wykonanie usług o małym zakresie. Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić kilku Wykonawców, co stanowiłoby znaczące utrudnienie dla Zamawiającego z punktu widzenia koordynacji usług o niewielkim zakresie, rozdrobnienie odpowiedzialności Wykonawców. Mając powyższe na uwadze podział zamówienia spowodowałby m.in. konieczność zastosowania odrębnych jednostek sprzętowych/ transportowych przez każdego z Wykonawców, co miałoby znaczący wpływ na wzrost kosztów wykonania usług, możliwości wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami oraz wpłynęłoby niekorzystnie na całą organizację prac, a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości zamówienia.7. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem pkt. 5.

R5.ST.372.13.2022.ps
branża Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, sieci zewnętrzne
kody CPV 90513600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8919716 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Szukam oferty demontaż, wyniesienie i wywóz mebli! Zlecę demontaż i wywóz mebli z mieszkania po starszej osobie. W skład zlecenia wchodzi regały + szafki, biurko, łóżko, telewizor...
9006277 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY ISTEBNA Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zbiornika wody o łącznej pojemności 1...
9010988 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MARGONIN Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin Przedmiot zamówienia polega ...
9007778 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OSIEK Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowana w systemie zaprojektuj i wybudu...
9012151 2022-07-15
godz. 09:00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RACIBORZU Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejących domków kempingowych (nr 9-14) - w ramach zadania: "Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna" 1. Przedmi...
9010998 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY BARANÓW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka, Gmina Baranów”.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz sięgaczami ...
8980233 2022-07-19
godz. 09:00
GMINA MIASTO SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino, rozbudowa ulicy Świętojańskiej oraz rozbudowa ulicy Strzałowskiej Numer referencyjny: SIM/ZP/P/23/2022 Przedmiot zamówienia obejm...
8999753 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBARTÓW 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów–Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie g...
8999349 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY KĘTY Zagospodarowanie odpadów komunalnych: NIEsegregowanych (zmieszanych), wielkogabarytowych, bioodpadów, z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kęty Numer referencyjny: SP.271.13.202...
9005118 2022-08-04
godz. 11:30
AQUANET S.A. Usuwanie awarii sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków i prowadzenie prac remontowych na sieciach, obiektach oraz przyłączach kanalizacyjnych.