Zlecenie 8053836 - RCKiK.DOP.SZ-3321/18/21 Dostawa artykułów do dezynfekcji...

   
Zamówienie 8053836 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-31
przedmiot zlecenia
RCKiK.DOP.SZ-3321/18/21 Dostawa artykułów do dezynfekcji na potrzeby RCKiK w Lublinie

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa arty
kułów do dezynfekcji na potrzeby RCKiK w Lublinie Sposób obliczenia ceny: 1) Cena będzie rozumiana jako DDP (wg Incoterms 2010) i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia publicznego, w tym w szczególności: a) wartość przedmiotu umowy b) koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpi) i krajowego do siedziby Zamawiającego, c) koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpi) i w kraju, do czasu przekazania go Zamawiającemu, d) koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią), e) załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego, f) cła i odprawy celnej (o ile wystąpią) g) kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi), h) podatku VAT 2) Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 3) Do oceny będzie brana pod uwagę cena oferty – brutto. 4) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Kwoty wynikające z oferty zostaną wprowadzone do umowy i będą stanowiły podstawę wzajemnych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. 5) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 6) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 1 dostawa
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża artykuły, osprzęt, środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się