Przetarg 8491827 - Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowych gorących...

   
Analizuj Zamówienie 8491827 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-27
przedmiot ogłoszenia
Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu Wykonawcy

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu, wydawaniu gorących posiłków oraz zapewnienie ich spożycia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe wskazanych przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy mieszczącym się na terenie Pragi-Południe. Zamawiający szacuje, że liczba wydawanych posiłków dziennie będzie wynosiła 2333 zestawy, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów może ulec zmianie /- 20%. 2. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferentów, którzy posiadają lokal do wydawania posiłków na terenie Pragi Południe bez barier architektonicznych, położony blisko przystanków komunikacji miejskiej.Szczegółowy zakres czynności został opisany w SWZ.

OPS.DAG.26.02.2021.PG


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00251595/01 z dnia: 2021-10-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu, wydawaniu gorących posiłków oraz zapewnienie ich spożycia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe wskazanych przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy mieszczącym się na terenie Pragi-Południe. Zamawiający szacuje, że liczba wydawanych posiłków dziennie będzie wynosiła 2333 zestawy, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów może ulec zmianie /- 20%.
2. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferentów, którzy posiadają lokal do wydawania posiłków na terenie Pragi Południe bez barier architektonicznych, położony blisko przystanków komunikacji miejskiej.
Szczegółowy zakres czynności został opisany w SWZ.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu, wydawaniu gorących posiłków oraz zapewnienie ich spożycia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe wskazanych przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy mieszczącym się na terenie Pragi-Południe. Zamawiający szacuje, że liczba wydawanych posiłków miesięcznie będzie wynosiła 2333 zestawy, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów może ulec zmianie /- 20%.
2. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferentów, którzy posiadają lokal do wydawania posiłków na terenie Pragi Południe bez barier architektonicznych, położony blisko przystanków komunikacji miejskiej.
Szczegółowy zakres czynności został opisany w SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Dysponuje lokalem gastronomicznym:
a) położonym na terenie Pragi Południe z dogodnym dojazdem komunikacją miejską w niedalekiej odległości od przystanków,
b) w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 20 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne, oraz WC dla klientów,
c) przystosowanym do wydawania posiłków spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, gdzie jednocześnie istnieje możliwość konsumpcji do 20 osób jednocześnie oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno – higieniczne określone stosownymi przepisami.
d) Wykazu wykonanych usług że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w ilości ok. 3000 zestawów miesięcznie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg. zasady spełnia/nie spełnia.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu - Kucharza .
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia (zał. nr 3) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp.).
• Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021) – do wglądu przy podpisaniu umowy.
Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał. nr 3) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.
• Wykonawca przedłoży opłaconą polisę potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 125.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.
Po zmianie:
Wykonawca dysponuje lokalem gastronomicznym:
a) położonym na terenie Pragi Południe z dogodnym dojazdem komunikacją miejską w niedalekiej odległości od przystanków,
b) w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 20 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne, oraz WC dla klientów,
c) przystosowanym do wydawania posiłków spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, gdzie jednocześnie istnieje możliwość konsumpcji do 20 osób jednocześnie oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno – higieniczne określone stosownymi przepisami.
d) Wykazu wykonanych usług że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w ilości ok. 3000 zestawów miesięcznie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg. zasady spełnia/nie spełnia.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu - Kucharza .
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia (zał. nr 3) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp.).
• Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021) – do wglądu przy podpisaniu umowy.
Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał. nr 3) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.
• Wykonawca przedłoży opłaconą polisę potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 125.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się