Przetarg 9927736 - Przygotowanie projektu graficznego oraz druk i dystrybucję...

   
Analizuj Zamówienie 9927736 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
Przygotowanie projektu graficznego oraz druk i dystrybucję plakatów na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej Numer referencyj
ny: SR-V.052.5.10.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie projektu graficznego plakatu oraz druk i dystrybucję plakatów do 182 punktów adresowych na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – etap II” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2. Warunki realizacji zamówienia (w tym zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych) zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1D do swz (zwany dalej SOPZ).
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie projektu graficznego plakatu oraz druk i dystrybucję plakatów do 182 punktów adresowych na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – etap II” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2. Warunki realizacji zamówienia (w tym zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych) zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1D do swz (zwany dalej SOPZ). 4. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). 5. 5. Zamówienie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża druki, foldery, informatory, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79341400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: druki, foldery, informatory , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10103147 2023-12-05
godz. 10:00
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2024 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.) 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie druku. Usługa dotyczy produkcji...
10118173 2023-12-06
godz. 08:30
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OR-AG-II.2601.3.156.2023.DK Dostawa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pieczątek imiennych, nagłówkowych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek w 2024 r...
10119296 2023-12-06
godz. 13:00
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA Druk materiałów promocyjnych na 2024 r.
10123948 2023-12-07
godz. 00:00
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Wykonanie i sukcesywną dostawę druków (wzory w załączeniu): - arkusz przebiegu egzaminu (format A 4, papier samokopiujący: oryginał papier biały, kopia papier żółty, klejony w bloczki z tekt...
10118365 2023-12-07
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU MDSziW.0801.2.2023 Zakup usługi wykonania i dostarczenia materiałów szkoleniowych z logotypami w ramach operacji polegającej na wykonaniu zakresu rzeczowego, poprzez organizację i przeprowad...
10120935 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów informacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w swz wraz z załącznikiem pn. „Opis przedmiotu zamówienia“ WZP....
10123531 2023-12-08
godz. 11:15
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Wydruk banery reklamowe
10121864 2023-12-08
godz. 17:00
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE Druk i dostawa jednego tytułu książki na potrzeby Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w za...
10124812 2023-12-11
godz. 10:00
NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2024 roku Część 1: SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU WYSOKONAKŁADOWEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK, FOLDERÓW Część 2: SUKCESYW...
10123230 2024-01-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie i druk materiałów na bieżące potrzeby funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy. Część 1: ozdobne papiery firmowe, koperty i zaproszenia i część 2: druki potwierdzenia odbioru