Przetarg 8512841 - Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium...

   
Analizuj Zamówienie 8512841 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-05
przedmiot ogłoszenia
Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Numer referencyjny: WZP.272.56.2021
Pr
zedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 235-619485 z dnia 2021-12-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/03/2022
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 238-628196 z dnia 2021-12-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/03/2022
Powinno być:
Data: 20/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 245-647465 z dnia 2021-12-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
1.4.1 w okresie ostatnich siedmiu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wdrożył i wykonał dwa systemy do wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej o wartości co najmniej 7 milionów złotych brutto obejmujący co najmniej 8 szpitali
i wymagający implementacji co najmniej profilu IHE XDS.b. wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
1.4.2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
1.4.2.1 wdrożył integrację co najmniej 1 szpitala z aplikacją mobilną działającą na platformach Android i IOS
przeznaczoną do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej;
1.4.2.2 wdrożył system informatyczny o wartości co najmniej 1 miliona złotych brutto implementujący
repozytorium danych klinicznych w standardzie openEHR;
1.4.2.3 zrealizował przynajmniej dwie usługi o wartości min. 5 milionów zł brutto, której przedmiotem jest
dostawa i instalacja wraz z wdrożeniem rozwiązania integrującego archiwum VNA i webowej przeglądarki
klinicznej w co najmniej 4 jednostkach, dla min. 500 000 badań rocznie,
- wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie;
1.4.3 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
1.4.3.1 Jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Projektu,
1.4.3.2 Jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Projektu,
1.4.3.3 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. interoperacyjności,
1.4.3.4 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. modeli danych, która nabyła
doświadczenie w obszarze interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia, poparte udziałem
w realizacji projektu o wartości co najmniej 1 miliona złotych brutto obejmującym co najmniej wdrożenie
repozytorium danych klinicznych implementujących standard openEHR.
1.4.3.5 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. architektury systemów
informatycznych,
1.4.3.6 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Analityka,
1.4.3.7 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. testów oprogramowania,
która posiada znajomość tworzenia i testowania (testy jednostkowe) komponentów zgodnie ze specyfikacją
wymagań, definicją architektury, projektem technicznym oraz przyjętymi technologiami, potwierdzoną
pełnieniem roli specjalisty ds. testów w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę i wdrożenie systemu
teleinformatycznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i posiadającą certyfikaty
ISTQB.
1.4.3.8 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. wdrożeń,
1.4.4 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia NIEzbędnym potencjałem technicznym
do wykonania zamówienia, tj. Infrastrukturą centrum przetwarzania danych (CPD), w ramach której świadczona
będzie usługa, spełniającą kryteria dostępowe wskazane w SWZ. Podmiot, który będzie przechowywał dane
musi posiadać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001, na
usługi przechowywania danych, które będą przedmiotem oferty, potwierdzony certyfikatem
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia w dziale V dot. warunków udziału w postępowaniu
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
1.4.1 w okresie ostatnich siedmiu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wdrożył i wykonał dwa systemy do wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej o wartości co najmniej 7 milionów złotych brutto obejmujący co najmniej 8 szpitali
i wymagający implementacji co najmniej profilu IHE XDS.b. wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
1.4.2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
1.4.2.1 wdrożył integrację co najmniej 1 szpitala z aplikacją mobilną działającą na platformach Android i IOS
przeznaczoną do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej;
1.4.2.2 wdrożył system informatyczny o wartości co najmniej 1 miliona złotych brutto implementujący
repozytorium danych klinicznych w standardzie openEHR;
1.4.2.3 zrealizował przynajmniej dwie usługi o wartości min. 5 milionów zł brutto, której przedmiotem jest
dostawa i instalacja wraz z wdrożeniem rozwiązania integrującego archiwum VNA i webowej przeglądarki
klinicznej w co najmniej 4 jednostkach, dla min. 500 000 badań rocznie,
- wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie;
1.4.3 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
1.4.3.1 Jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Projektu,
1.4.3.2 Jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Projektu,
1.4.3.3 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. interoperacyjności,
1.4.3.4 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. modeli danych, która nabyła
doświadczenie w obszarze interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia, poparte udziałem
w realizacji projektu o wartości co najmniej 1 miliona złotych brutto obejmującym co najmniej wdrożenie
repozytorium danych klinicznych implementujących standard openEHR.
1.4.3.5 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. architektury systemów
informatycznych,
1.4.3.6 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Analityka,
Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. testów oprogramowania, która posiada znajomość tworzenia i testowania (testy jednostkowe) komponentów zgodnie ze specyfikacją wymagań, definicją architektury, projektem technicznym oraz przyjętymi technologiami, potwierdzoną pełnieniem roli specjalisty ds. testów w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i posiadającą certyfikat ISTQB (jeden). Dopuszcza się również możliwość posiadania certyfikatu równoważnego.
1.4.3.8 Co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. wdrożeń,
1.4.4 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia NIEzbędnym potencjałem technicznym
do wykonania zamówienia, tj. Infrastrukturą centrum przetwarzania danych (CPD), w ramach której świadczona
będzie usługa, spełniającą kryteria dostępowe wskazane w SWZ. Podmiot, który będzie przechowywał dane
musi posiadać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001, na
usługi przechowywania danych, które będą przedmiotem oferty, potwierdzony certyfikatem
Dot. pkt 1.4.2.2 i 1.4.3.4 Przez repozytorium danych klinicznych rozumie się system bazodanowy przechowujący jednostkowe dane medyczne (kliniczne) pacjentów z możliwością ich dowolnego przeszukiwania i pobierania.
Ze względu na ogr. ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w SWZ w dziale V dot. warunków udziału w postępowaniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/03/2022
Powinno być:
Data: 27/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 248-657715 z dnia 2021-12-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/03/2022
Powinno być:
Data: 10/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 255-676143 z dnia 2021-12-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/04/2022
Powinno być:
Data: 17/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 012-027518 z dnia 2022-01-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: : Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/04/2022
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 012-027531 z dnia 2022-01-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Powinno być:
Data: 08/05/2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000, 48600000, 51000000, 72000000, 72200000, 72220000, 72253200, 72260000, 72265000, 72317000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi informatyczne , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8854308 2022-05-26
godz. 09:00
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku Numer referencyjny: 06/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dost...
8912651 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC Zakup laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowsikch w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 48 szt. lapto...
8910574 2022-05-26
godz. 10:00
TELEWIZJA POLSKA S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji VMware Horizon (VDI). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiąc...
8913978 2022-05-26
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BOGUSZÓW-GORCE WO.271.4.2022 „Zakup specjalistycznego oprogramowania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie c...
8917076 2022-05-27
godz. 09:00
GMINA STRZELCE Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK wraz z instalacją w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie nowej pracowni komputerowej oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelcach w ...
8860209 2022-05-27
godz. 11:00
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI W WARSZAWIE Świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny Numer referencyjny: COI-ZAK.262.10.2022 Przedmiotem zamówie...
8900149 2022-05-30
godz. 11:00
PORTALIT SP. Z O.O. portal informatyczny Syndyk
8915535 2022-05-31
godz. 08:20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA W BYTOMIU Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu Część 1: Dostawa urządzeń do pracowni...
8903044 2022-06-10
godz. 10:00
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ Dostawa serwerów, dysków serwerowych, przełączników sieciowych, komputerów zarządzających oraz oprogramowania do wirtualizacji Numer referencyjny: AszWoj-PK-ZZP.261.12.2022 1. Przedmiotem za...
8910117 2022-06-14
godz. 10:00
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE Modernizacja komponentów bezpieczeństwa rozwiązania security w CSD sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Numer referencyjny: 49/BŁiI/22/ESz/PM...