Przetarg 7304497 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod tytułem:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7304497 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-28
przedmiot ogłoszenia
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod tytułem: „Szkoła teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”.
Numer refere
ncyjny: ZP.26.1.2020

1. Zamówienie dotyczy usługi pn. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod tytułem „Szkoła teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”.
Szkolenie powinno składać się z 4-ech bloków tematycznych, realizowanych w formie dwudniowych sesji, składających się z wykładów i ćwiczeń. Czas szkolenia powinien być rozłożony w miarę równomiernie na wykłady i ćwiczenia. Każda sesja powinna być realizowana w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Jeden dzień szkoleniowy powinien być realizowany w ciągu 7,5 godz. zegarowych z uwzględnieniem w tym czasie przerw wymaganych tokiem szkolenia i przepisami BHP.
2. Tematyka szkolenia:

CZĘŚĆ 1. Wstęp do teledetekcji (2 dni x 7,5 godz.)
1) Podstawy teoretyczne teledetekcji (wykłady ćwiczenia):
a) definicja teledetekcji,
b) promieniowanie elektromagnetyczne jako nośnik informacji, interakcje promieniowania z powierzchnią ziemi i atmosferą (dlaczego wykonuje się korekcję atmosferyczną),
c) właściwości spektralne obiektów - charakterystyki spektralne,
d) rodzaje danych (pułapy pozyskiwania danych, rozdzielczości, dane wielo-, super- hiperspektralne, dane termalne, radarowe, LiDAR) i ich charakterystyka. Możliwości interpretacyjne poszczególnych typów danych.
e) Klasyfikacja, klasyfikatory – probabilistyczne podejście do analizy środowiska.
f) Wady i zalety poszczególnych typów danych. Przykłady zastosowań w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego, omówienie na przykładach:
– Wielospektralne np. ocena stanu (zdrowotności) drzewostanu,
– Hiperspektralne np. klasyfikacja gatunków roślin,
– Termalne np. analizy przesuszenia,
– Radarowe np. monitoring stanu roślinności,
– Lidar np. klasyfikacja siedlisk na łąkach.
g) Narzędzia komercyjne i open source do przeglądania i analizy danych teledetekcyjnych.
2) Dostępność danych teledetekcyjnych (wykłady ćwiczenia):
a) dane w otwartym dostępie i zasady korzystania z nich,
b) dane komercyjne i zasady korzystania z nich,
c) portale udostępniające dane i produkty teledetekcyjne, przede wszystkim bezpłatnie: EarthExplorer, SCI-HUB, Copernicus, krajowe zasoby danych i możliwości ich pozyskania.
d) narzędzia open source do przeglądania i analizy danych teledetekcyjnych – ćwiczenia na konkretnych programach.
CZĘŚĆ 2. Analizy teledetekcyjne - (2 dni x 7,5 godz.)
3) Szczegółowe omówienie systemów i danych, które będą wykorzystywane w TSA (Teledetekcyjnym Systemie Analitycznym, który jest przedmiotem zamówienia nr ZP.26.5.2019) :
a) bardzo wysokorozdzielcze dane obrazowe,
b) Wysokorozdzielcze dane radarowe,
c) Bezpłatne dane z Sentinel 2,
d) Bezpłatne dane radarowe z Sentinel 1,
e) Wysokorozdzielcze dane obrazowe z UAV (RGB i multispektralne).
4) Analizy teledetekcyjne (1) (wykłady ćwiczenia):
a) podstawy przetwarzania obrazów satelitarnych Sentinel (przetwarzanie wstępne – korekcja atmosferyczna, korekcja geometryczna, rozciąganie kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych - dobór zakresów promieniowania do celu opracowania),
b) podstawy przetwarzania danych radarowych Sentinel – przetwarzanie wstępne – korekcje obrazów radarowych, filtracja, dobór parametrów, możliwości interpretacyjne.
c) integracja danych o różnej rozdzielczości – ang. pansharpening (wady i zalety różnych metod, dostępność algorytmów w oprogramowaniach typu open source),
d) Wskaźniki teledetekcyjne i możliwości ich wykorzystania - wskaźniki roślinności, wskaźniki glebowe, wskaźniki wodne,
e) klasyfikacji jako narzędzie uzyskiwania informacji tematycznej - pokrycie terenu, rozmieszczenie gatunków. Możliwości i ograniczenia różnych algorytmów.
5) Analizy teledetekcyjne (2) (wykłady ćwiczenia)
a) integracja danych wieloźródłowych i wielosensorowych (np. wielo-, hiperspektralnych i ALS, optycznych i radarowych),
b) analizy wieloczasowe jako narzędzie monitoringu przyrodniczego - analizy zmian - ilościowe i jakościowe. Opracowanie map zmian, macierzy przejść i ich interpretacja.
CZĘŚĆ 3. Podstawy współczesnej fotogrametrii cyfrowej - (2 dni x 7,5 godz.)
6) Podstawy współczesnej fotogrametrii cyfrowej (wykłady):
a) Model geometryczny kamery kadrowej i skanera optycznego (elementy orientacji wewnętrznej, zobrazowania dynamiczne).
b) Zdjęcie jako materiał fotogrametryczny (rozdzielczość geometryczna a zdolność rozdzielcza kamery, formaty zapisu i kompresja obrazu, rozdzielczość radiometryczna).
c) Podstawy fotogrametrycznego opracowania zdjęć (pokrycie pomiędzy zdjęciami, punkty wiążące, warunek kolinearności, aerotriangulacja, elementy orientacji zewnętrznej).
d) Różnice w opracowaniu wielkoformatowych zdjęć lotniczych i z UAV (samokalibracja).
e) Podstawy geometryczne lotniczego skaningu laserowego.
f) Klasyfikacja danych z lotniczego skaningu laserowego (algorytmy geometryczne).
g) Podstawy geometryczne ortorektyfikacji (w tym true-ortofoto z wykorzystaniem NMPT)
h) Podstawy pomiarów na zdjęciach (wcięcie w przód, stereoskopia, DIM - gęsty matching)
i) Podstawy projektowania nalotów fotogrametrycznych (dane lotnicze, UAV i ALS),
7) Produkty fotogrametryczne oraz powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych, ocena ich dokładności, metody weryfikacji (wykłady ćwiczenia):
a) Ortofotomapa, True-ortofoto (UAV, hiperspketralne)
b) Chmury punktów, Numeryczne modele terenu i pokrycia terenu,
c) Metody interpolacji - tworzenie CHM.
d) Produkty powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych.
8) Wykład zamykający z przeglądem literatury i pokazaniem badań ze świata jako zachęta do dalszych własnych poszukiwań pomysłów na wykorzystanie danych. Kierunki rozwojowe /narzędzia i systemy, które mogą pojawiać się w najbliższej przyszłości.
CZĘŚĆ 4. Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym (2 dni x 7,5 godz.)
9) Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym, podstawy i rodzaje przetworzeń danych.
10) Wykorzystanie ArcGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych.
a) “Wektoryzacja” wyników analiz teledetekcyjnych,
b) Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy wskaźnikowe, mapy gęstości).
11) Wykorzystanie QGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych. Konwersja wyników analiz teledetekcyjnych do postaci wektorowej. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych:
a) Konwersja wyników analiz teledetekcyjnych do postaci wektorowej,
b) Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy wskaźnikowe, mapy gęstości).

3. Organizacja szkolenia:
a. Każda część szkolenia powinna być przeprowadzona w następujących po sobie dniach roboczych, nie rozdzielonych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
b. szkolenie powinno rozpoczynać się o godz. 7:45 i kończyć o godz. 15:15;
c. W szkoleniu będzie uczestniczyło do 25 pracowników Zamawiającego;
4. Materiały i dane do szkolenia:
a. Wykonawca zapewni materiały do przeprowadzenia szkolenia w postaci cyfrowej (pdf) i drukowanej zawierające wiedzę z zakresu szkolenia,
b. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń w postaci cyfrowej (pdf) i drukowanej zawierające opis: celów poszczególnych ćwiczeń, przebiegu ćwiczeń, spodziewanych wyników i ich interpretacja, możliwych problemów i błędów,
c. Wykonawca dostarczy dane do przeprowadzenia ćwiczeń,
d. Zamawiający dopuszcza, aby do przygotowania materiałów do szkoleń (części wykładowej i ćwiczeniowej) były użyte istniejące materiały publikowane lub niepublikowane, pod warunkiem, iż będą podane dokładne ich źródła oraz będą zawierały aktualną wiedzę,
e. Materiały i dane dotyczące danej części szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż 1 miesiąc przed terminem przeprowadzenia szkolenia.
5. Oprogramowanie użyte w czasie szkoleń-warsztatów:
a. ArcGIS w wersji 10.0 - Zamawiający posiada wystarczającą liczbę licencji dla uczestników szkolenia.
b. Oprogramowanie na licencji open source – Wykonawca co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danej części szkolenia dostarczy Zamawiającemu wszystkie programy, które będą używane podczas szkolenia w ich wersjach instalacyjnych i jeżeli Zamawiający zgłosi mu problem w instalacji programów, pomoże w ich zainstalowaniu.
6. Jakość szkolenia:
Zamawiający wymaga, aby zakres merytoryczny szkolenia i przygotowane materiały uzyskały pozytywną recenzję osoby z tytułem co najmniej doktora habilitowanego z zakresu nauk związanych z tematyką szkolenia.
7. Miejsce i przebieg szkolenia:
a. Wszystkie części szkolenia powinny być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego,
b. Zamawiający udostępni bezpłatnie salę konferencyjną wyposażoną w dostęp do Internetu, rzutnik multimedialny, sprzęt komputerowy (stacja, monitor, klawiatura, mysz) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników,
c. Wykonawca w trakcie wykonywania ćwiczeń zapewni uczestnikom szkolenia pomoc merytoryczną (w formie podpowiedzi, wskazówek, wyjaśnień itp.) oraz wsparcie techniczne (usuwanie zacięć komputerów lub oprogramowania itp.), m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby materiałów dydaktycznych (każdy uczestnik powinien dysponować własnym kompletem materiałów) oraz instruktorów;
d. Zajęcia powinny przebiegać sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojów spowodowanych złą organizacją, z zapewnieniem przerw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Cele dydaktyczne szkolenia:
a. Dostarczenie wiedzy z zakresu teledetekcji i fotogrametrii. Program szkolenia powinien uwzględniać fakt, że będą w nim brały udział osoby z różnym wykształceniem (geografowie, biolodzy, geodeci) i o różnym poziomie wiedzy z zakresu GIS, teledetekcji i fotogrametrii;
b. Nauczenie definiowania potrzeb w zakresie dostępu do danych teledetekcyjnych oraz ich wyszukiwania (bezpłatnych danych teledetekcyjnych);
c. Dostarczenie wiedzy z zakresu możliwości interpretacyjnych różnych rodzajów danych teledetekcyjnych;
d. Dostarczenie wiedzy o sposobach funkcjonowania klasyfikatorów i nauczenie etapów dalszego postępowania z wynikami klasyfikacji;
e. Dostarczenie wiedzy dotyczącej przyczyn powstawania błędów danych źródłowych i ich wpływu na wyniki analiz teledetekcyjnych;
f. Nauczenie podstaw oceny jakości geometrycznej danych teledetekcyjnych;
g. Nauczenie korzystania z oprogramowania do analiz teledetekcyjnych;
h. Nauczenie korzystania z oprogramowania GIS-owego w zakresie analiz teledetekcyjnych i GIS-owych.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zweryfikował osiągnięcie celów dydaktycznych poprzez przeprowadzenie ankiety podsumowującej całe szkolenie. Treść ankiety Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540022554-N-2020 z dnia: 2020-02-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Zamówienie dotyczy usługi pn. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod tytułem „Szkoła
teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”. Szkolenie powinno składać się z 4-ech bloków
tematycznych, realizowanych w formie dwudniowych sesji, składających się z wykładów i ćwiczeń. Czas
szkolenia powinien być rozłożony w miarę równomiernie na wykłady i ćwiczenia. Każda sesja powinna
być realizowana w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Jeden dzień szkoleniowy powinien być
realizowany w ciągu 7,5 godz. zegarowych z uwzględnieniem w tym czasie przerw wymaganych tokiem
szkolenia i przepisami BHP. 2. Tematyka szkolenia: CZĘŚĆ 1. Wstęp do teledetekcji (2 dni x 7,5 godz.)
1) Podstawy teoretyczne teledetekcji (wykłady ćwiczenia): a) definicja teledetekcji, b) promieniowanie
elektromagnetyczne jako nośnik informacji, interakcje promieniowania z powierzchnią ziemi i atmosferą
(dlaczego wykonuje się korekcję atmosferyczną), c) właściwości spektralne obiektów - charakterystyki
spektralne, d) rodzaje danych (pułapy pozyskiwania danych, rozdzielczości, dane wielo-, superhiperspektralne,
dane termalne, radarowe, LiDAR) i ich charakterystyka. Możliwości interpretacyjne
poszczególnych typów danych. e) Klasyfikacja, klasyfikatory – probabilistyczne podejście do analizy
środowiska. f) Wady i zalety poszczególnych typów danych. Przykłady zastosowań w badaniach i
ochronie środowiska przyrodniczego, omówienie na przykładach: – Wielospektralne np. ocena stanu
(zdrowotności) drzewostanu, – Hiperspektralne np. klasyfikacja gatunków roślin, – Termalne np. analizy
przesuszenia, – Radarowe np. monitoring stanu roślinności, – Lidar np. klasyfikacja siedlisk na łąkach. g)
Narzędzia komercyjne i open source do przeglądania i analizy danych teledetekcyjnych. 2) Dostępność
danych teledetekcyjnych (wykłady ćwiczenia): a) dane w otwartym dostępie i zasady korzystania z
nich, b) dane komercyjne i zasady korzystania z nich, c) portale udostępniające dane i produkty
teledetekcyjne, przede wszystkim bezpłatnie: EarthExplorer, SCI-HUB, Copernicus, krajowe zasoby
danych i możliwości ich pozyskania. d) narzędzia open source do przeglądania i analizy danych
teledetekcyjnych – ćwiczenia na konkretnych programach. CZĘŚĆ 2. Analizy teledetekcyjne - (2 dni x
7,5 godz.) 3) Szczegółowe omówienie systemów i danych, które będą wykorzystywane w TSA
(Teledetekcyjnym Systemie Analitycznym, który jest przedmiotem zamówienia nr ZP.26.5.2019) : a)
bardzo wysokorozdzielcze dane obrazowe, b) Wysokorozdzielcze dane radarowe, c) Bezpłatne dane z
Sentinel 2, d) Bezpłatne dane radarowe z Sentinel 1, e) Wysokorozdzielcze dane obrazowe z UAV (RGB i
multispektralne). 4) Analizy teledetekcyjne (1) (wykłady ćwiczenia): a) podstawy przetwarzania
obrazów satelitarnych Sentinel (przetwarzanie wstępne – korekcja atmosferyczna, korekcja
geometryczna, rozciąganie kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych - dobór zakresów promieniowania
do celu opracowania), b) podstawy przetwarzania danych radarowych Sentinel – przetwarzanie wstępne –
korekcje obrazów radarowych, filtracja, dobór parametrów, możliwości interpretacyjne. c) integracja
danych o różnej rozdzielczości – ang. pansharpening (wady i zalety różnych metod, dostępność algorytmów w oprogramowaniach typu open source), d) Wskaźniki teledetekcyjne i możliwości ich
wykorzystania - wskaźniki roślinności, wskaźniki glebowe, wskaźniki wodne, e) klasyfikacji jako
narzędzie uzyskiwania informacji tematycznej - pokrycie terenu, rozmieszczenie gatunków. Możliwości i
ograniczenia różnych algorytmów. 5) Analizy teledetekcyjne (2) (wykłady ćwiczenia) a) integracja
danych wieloźródłowych i wielosensorowych (np. wielo-, hiperspektralnych i ALS, optycznych i
radarowych), b) analizy wieloczasowe jako narzędzie monitoringu przyrodniczego - analizy zmian -
ilościowe i jakościowe. Opracowanie map zmian, macierzy przejść i ich interpretacja. CZĘŚĆ 3.
Podstawy współczesnej fotogrametrii cyfrowej - (2 dni x 7,5 godz.) 6) Podstawy współczesnej
fotogrametrii cyfrowej (wykłady): a) Model geometryczny kamery kadrowej i skanera optycznego
(elementy orientacji wewnętrznej, zobrazowania dynamiczne). b) Zdjęcie jako materiał fotogrametryczny
(rozdzielczość geometryczna a zdolność rozdzielcza kamery, formaty zapisu i kompresja obrazu,
rozdzielczość radiometryczna). c) Podstawy fotogrametrycznego opracowania zdjęć (pokrycie pomiędzy
zdjęciami, punkty wiążące, warunek kolinearności, aerotriangulacja, elementy orientacji zewnętrznej). d)
Różnice w opracowaniu wielkoformatowych zdjęć lotniczych i z UAV (samokalibracja). e) Podstawy
geometryczne lotniczego skaningu laserowego. f) Klasyfikacja danych z lotniczego skaningu laserowego
(algorytmy geometryczne). g) Podstawy geometryczne ortorektyfikacji (w tym true-ortofoto z
wykorzystaniem NMPT) h) Podstawy pomiarów na zdjęciach (wcięcie w przód, stereoskopia, DIM -
gęsty matching) i) Podstawy projektowania nalotów fotogrametrycznych (dane lotnicze, UAV i ALS), 7)
Produkty fotogrametryczne oraz powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych, ocena ich dokładności,
metody weryfikacji (wykłady ćwiczenia): a) Ortofotomapa, True-ortofoto (UAV, hiperspketralne) b)
Chmury punktów, Numeryczne modele terenu i pokrycia terenu, c) Metody interpolacji - tworzenie CHM.
d) Produkty powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych. 8) Wykład zamykający z przeglądem literatury i
pokazaniem badań ze świata jako zachęta do dalszych własnych poszukiwań pomysłów na wykorzystanie
danych. Kierunki rozwojowe /narzędzia i systemy, które mogą pojawiać się w najbliższej przyszłości.
CZĘŚĆ 4. Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym (2 dni x 7,5
godz.) 9) Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym, podstawy i
rodzaje przetworzeń danych. 10) Wykorzystanie ArcGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych. a)
“Wektoryzacja” wyników analiz teledetekcyjnych, b) Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych
rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy wskaźnikowe, mapy gęstości). 11)
Wykorzystanie QGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych. Konwersja wyników analiz
teledetekcyjnych do postaci wektorowej. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i
wektorowych: a) Konwersja wyników analiz teledetekcyjnych do postaci wektorowej, b) Analizy
przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy
wskaźnikowe, mapy gęstości). 3. Organizacja szkolenia: a. Każda część szkolenia powinna być przeprowadzona w następujących po sobie dniach roboczych, nie rozdzielonych dniami ustawowo
wolnymi od pracy, b. szkolenie powinno rozpoczynać się o godz. 7:45 i kończyć o godz. 15:15; c. W
szkoleniu będzie uczestniczyło do 25 pracowników Zamawiającego; 4. Materiały i dane do szkolenia: a.
Wykonawca zapewni materiały do przeprowadzenia szkolenia w postaci cyfrowej (pdf) i drukowanej
zawierające wiedzę z zakresu szkolenia, b. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń w postaci cyfrowej
(pdf) i drukowanej zawierające opis: celów poszczególnych ćwiczeń, przebiegu ćwiczeń, spodziewanych
wyników i ich interpretacja, możliwych problemów i błędów, c. Wykonawca dostarczy dane do
przeprowadzenia ćwiczeń, d. Zamawiający dopuszcza, aby do przygotowania materiałów do szkoleń
(części wykładowej i ćwiczeniowej) były użyte istniejące materiały publikowane lub niepublikowane,
pod warunkiem, iż będą podane dokładne ich źródła oraz będą zawierały aktualną wiedzę, e. Materiały i
dane dotyczące danej części szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż 1 miesiąc
przed terminem przeprowadzenia szkolenia. 5. Oprogramowanie użyte w czasie szkoleń-warsztatów: a.
ArcGIS w wersji 10.0 - Zamawiający posiada wystarczającą liczbę licencji dla uczestników szkolenia. b.
Oprogramowanie na licencji open source – Wykonawca co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danej
części szkolenia dostarczy Zamawiającemu wszystkie programy, które będą używane podczas szkolenia
w ich wersjach instalacyjnych i jeżeli Zamawiający zgłosi mu problem w instalacji programów, pomoże
w ich zainstalowaniu. 6. Jakość szkolenia: Zamawiający wymaga, aby zakres merytoryczny szkolenia i
przygotowane materiały uzyskały pozytywną recenzję osoby z tytułem co najmniej doktora
habilitowanego z zakresu nauk związanych z tematyką szkolenia. 7. Miejsce i przebieg szkolenia: a.
Wszystkie części szkolenia powinny być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, b. Zamawiający
udostępni bezpłatnie salę konferencyjną wyposażoną w dostęp do Internetu, rzutnik multimedialny, sprzęt
komputerowy (stacja, monitor, klawiatura, mysz) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników, c.
Wykonawca w trakcie wykonywania ćwiczeń zapewni uczestnikom szkolenia pomoc merytoryczną (w
formie podpowiedzi, wskazówek, wyjaśnień itp.) oraz wsparcie techniczne (usuwanie zacięć komputerów
lub oprogramowania itp.), m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby materiałów dydaktycznych
(każdy uczestnik powinien dysponować własnym kompletem materiałów) oraz instruktorów; d. Zajęcia
powinny przebiegać sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojów spowodowanych złą organizacją, z
zapewnieniem przerw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Cele dydaktyczne szkolenia: a.
Dostarczenie wiedzy z zakresu teledetekcji i fotogrametrii. Program szkolenia powinien uwzględniać
fakt, że będą w nim brały udział osoby z różnym wykształceniem (geografowie, biolodzy, geodeci) i o
różnym poziomie wiedzy z zakresu GIS, teledetekcji i fotogrametrii; b. Nauczenie definiowania potrzeb
w zakresie dostępu do danych teledetekcyjnych oraz ich wyszukiwania (bezpłatnych danych
teledetekcyjnych); c. Dostarczenie wiedzy z zakresu możliwości interpretacyjnych różnych rodzajów
danych teledetekcyjnych; d. Dostarczenie wiedzy o sposobach funkcjonowania klasyfikatorów i nauczenie etapów dalszego postępowania z wynikami klasyfikacji; e. Dostarczenie wiedzy dotyczącej
przyczyn powstawania błędów danych źródłowych i ich wpływu na wyniki analiz teledetekcyjnych; f.
Nauczenie podstaw oceny jakości geometrycznej danych teledetekcyjnych; g. Nauczenie korzystania z
oprogramowania do analiz teledetekcyjnych; h. Nauczenie korzystania z oprogramowania GIS-owego w
zakresie analiz teledetekcyjnych i GIS-owych. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zweryfikował
osiągnięcie celów dydaktycznych poprzez przeprowadzenie ankiety podsumowującej całe szkolenie.
Treść ankiety Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.
W ogłoszeniu powinno być:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Zamówienie dotyczy usługi pn. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod tytułem „Szkoła
teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”. Szkolenie powinno składać się z 4-ech bloków
tematycznych, realizowanych w formie dwudniowych sesji, składających się z wykładów i ćwiczeń. Czas
szkolenia powinien być rozłożony w miarę równomiernie na wykłady i ćwiczenia. Każda sesja powinna
być realizowana w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Jeden dzień szkoleniowy powinien być
realizowany w ciągu 7,5 godz. zegarowych z uwzględnieniem w tym czasie przerw wymaganych tokiem
szkolenia i przepisami BHP. 2. Tematyka szkolenia: CZĘŚĆ 1. Wstęp do teledetekcji (2 dni x 7,5 godz.)
1) Podstawy teoretyczne teledetekcji (wykłady ćwiczenia): a) definicja teledetekcji, b) promieniowanie
elektromagnetyczne jako nośnik informacji, interakcje promieniowania z powierzchnią ziemi i atmosferą
(dlaczego wykonuje się korekcję atmosferyczną), c) właściwości spektralne obiektów - charakterystyki
spektralne, d) rodzaje danych (pułapy pozyskiwania danych, rozdzielczości, dane wielo-, superhiperspektralne,
dane termalne, radarowe, LiDAR) i ich charakterystyka. Możliwości interpretacyjne
poszczególnych typów danych. e) Klasyfikacja, klasyfikatory – probabilistyczne podejście do analizy
środowiska. f) Wady i zalety poszczególnych typów danych. Przykłady zastosowań w badaniach i
ochronie środowiska przyrodniczego, omówienie na przykładach: – Wielospektralne np. ocena stanu
(zdrowotności) drzewostanu, – Hiperspektralne np. klasyfikacja gatunków roślin, – Termalne np. analizy
przesuszenia, – Radarowe np. monitoring stanu roślinności, – Lidar np. klasyfikacja siedlisk na łąkach. g)
Narzędzia komercyjne i open source do przeglądania i analizy danych teledetekcyjnych. 2) Dostępność
danych teledetekcyjnych (wykłady ćwiczenia): a) dane w otwartym dostępie i zasady korzystania z
nich, b) dane komercyjne i zasady korzystania z nich, c) portale udostępniające dane i produkty
teledetekcyjne, przede wszystkim bezpłatnie: EarthExplorer, SCI-HUB, Copernicus, krajowe zasoby
danych i możliwości ich pozyskania. d) narzędzia open source do przeglądania i analizy danych
teledetekcyjnych – ćwiczenia na konkretnych programach. CZĘŚĆ 2. Analizy teledetekcyjne - (2 dni x
7,5 godz.) 3) Szczegółowe omówienie systemów i danych, które będą wykorzystywane w TSA
(Teledetekcyjnym Systemie Analitycznym, który jest przedmiotem zamówienia nr ZP.26.5.2019) : a)
bardzo wysokorozdzielcze dane obrazowe, b) Wysokorozdzielcze dane radarowe, c) Bezpłatne dane z
Sentinel 2, d) Bezpłatne dane radarowe z Sentinel 1, e) Wysokorozdzielcze dane obrazowe z UAV (RGB i
multispektralne). 4) Analizy teledetekcyjne (1) (wykłady ćwiczenia): a) podstawy przetwarzania
obrazów satelitarnych Sentinel (przetwarzanie wstępne – korekcja atmosferyczna, korekcja
geometryczna, rozciąganie kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych - dobór zakresów promieniowania
do celu opracowania), b) podstawy przetwarzania danych radarowych Sentinel – przetwarzanie wstępne –
korekcje obrazów radarowych, filtracja, dobór parametrów, możliwości interpretacyjne. c) integracja
danych o różnej rozdzielczości – ang. pansharpening (wady i zalety różnych metod, dostępność algorytmów w oprogramowaniach typu open source), d) Wskaźniki teledetekcyjne i możliwości ich
wykorzystania - wskaźniki roślinności, wskaźniki glebowe, wskaźniki wodne, e) klasyfikacji jako
narzędzie uzyskiwania informacji tematycznej - pokrycie terenu, rozmieszczenie gatunków. Możliwości i
ograniczenia różnych algorytmów. 5) Analizy teledetekcyjne (2) (wykłady ćwiczenia) a) integracja
danych wieloźródłowych i wielosensorowych (np. wielo-, hiperspektralnych i ALS, optycznych i
radarowych), b) analizy wieloczasowe jako narzędzie monitoringu przyrodniczego - analizy zmian -
ilościowe i jakościowe. Opracowanie map zmian, macierzy przejść i ich interpretacja. CZĘŚĆ 3.
Podstawy współczesnej fotogrametrii cyfrowej - (2 dni x 7,5 godz.) 6) Podstawy współczesnej
fotogrametrii cyfrowej (wykłady): a) Model geometryczny kamery kadrowej i skanera optycznego
(elementy orientacji wewnętrznej, zobrazowania dynamiczne). b) Zdjęcie jako materiał fotogrametryczny
(rozdzielczość geometryczna a zdolność rozdzielcza kamery, formaty zapisu i kompresja obrazu,
rozdzielczość radiometryczna). c) Podstawy fotogrametrycznego opracowania zdjęć (pokrycie pomiędzy
zdjęciami, punkty wiążące, warunek kolinearności, aerotriangulacja, elementy orientacji zewnętrznej). d)
Różnice w opracowaniu wielkoformatowych zdjęć lotniczych i z UAV (samokalibracja). e) Podstawy
geometryczne lotniczego skaningu laserowego. f) Klasyfikacja danych z lotniczego skaningu laserowego
(algorytmy geometryczne). g) Podstawy geometryczne ortorektyfikacji (w tym true-ortofoto z
wykorzystaniem NMPT) h) Podstawy pomiarów na zdjęciach (wcięcie w przód, stereoskopia, DIM -
gęsty matching) i) Podstawy projektowania nalotów fotogrametrycznych (dane lotnicze, UAV i ALS), 7)
Produkty fotogrametryczne oraz powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych, ocena ich dokładności,
metody weryfikacji (wykłady ćwiczenia): a) Ortofotomapa, True-ortofoto (UAV, hiperspketralne) b)
Chmury punktów, Numeryczne modele terenu i pokrycia terenu, c) Metody interpolacji - tworzenie CHM.
d) Produkty powstałe w wyniku analiz teledetekcyjnych. 8) Wykład zamykający z przeglądem literatury i
pokazaniem badań ze świata jako zachęta do dalszych własnych poszukiwań pomysłów na wykorzystanie
danych. Kierunki rozwojowe /narzędzia i systemy, które mogą pojawiać się w najbliższej przyszłości.
CZĘŚĆ 4. Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym (2 dni x 7,5
godz.) 9) Wykorzystanie wyników analiz teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS-owym, podstawy i
rodzaje przetworzeń danych. 10) Wykorzystanie ArcGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych. a)
“Wektoryzacja” wyników analiz teledetekcyjnych, b) Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych
rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy wskaźnikowe, mapy gęstości). 11)
Wykorzystanie QGIS w zadaniach teledetekcyjnych i analitycznych. Konwersja wyników analiz
teledetekcyjnych do postaci wektorowej. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i
wektorowych: a) Konwersja wyników analiz teledetekcyjnych do postaci wektorowej, b) Analizy
przestrzenne z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych (np. statystyki strefowe, analizy
wskaźnikowe, mapy gęstości). 3. Organizacja szkolenia: a. Każda część szkolenia powinna być przeprowadzona w następujących po sobie dniach roboczych, nie rozdzielonych dniami ustawowo
wolnymi od pracy, b. szkolenie powinno rozpoczynać się o godz. 7:45 i kończyć o godz. 15:15; c. W
szkoleniu będzie uczestniczyło do 25 pracowników Zamawiającego; 4. Materiały i dane do szkolenia: a.
Wykonawca zapewni materiały do przeprowadzenia szkolenia w postaci cyfrowej (pdf) i drukowanej
zawierające wiedzę z zakresu szkolenia, b. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń w postaci cyfrowej
(pdf) i drukowanej zawierające opis: celów poszczególnych ćwiczeń, przebiegu ćwiczeń, spodziewanych
wyników i ich interpretacja, możliwych problemów i błędów, c. Wykonawca dostarczy dane do
przeprowadzenia ćwiczeń, d. Zamawiający dopuszcza, aby do przygotowania materiałów do szkoleń
(części wykładowej i ćwiczeniowej) były użyte istniejące materiały publikowane lub niepublikowane,
pod warunkiem, iż będą podane dokładne ich źródła oraz będą zawierały aktualną wiedzę, e. Materiały i
dane dotyczące danej części szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż 1 miesiąc
przed terminem przeprowadzenia szkolenia. 5. Oprogramowanie użyte w czasie szkoleń-warsztatów: a.
ArcGIS w wersji 10.0 - Zamawiający posiada wystarczającą liczbę licencji dla uczestników szkolenia. b.
Oprogramowanie na licencji open source – Wykonawca co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danej
części szkolenia dostarczy Zamawiającemu wszystkie programy, które będą używane podczas szkolenia
w ich wersjach instalacyjnych i jeżeli Zamawiający zgłosi mu problem w instalacji programów, pomoże
w ich zainstalowaniu. 6. Jakość szkolenia: Zamawiający wymaga, aby zakres merytoryczny szkolenia i
przygotowane materiały uzyskały pozytywną recenzję osoby z tytułem co najmniej doktora
habilitowanego z zakresu nauk związanych z tematyką szkolenia. 7. Miejsce i przebieg szkolenia: a.
Wszystkie części szkolenia powinny być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, b. Zamawiający
udostępni bezpłatnie salę konferencyjną wyposażoną w dostęp do Internetu, rzutnik multimedialny, sprzęt
komputerowy (stacja, monitor, klawiatura, mysz) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników, c.
Wykonawca w trakcie wykonywania ćwiczeń zapewni uczestnikom szkolenia pomoc merytoryczną (w
formie podpowiedzi, wskazówek, wyjaśnień itp.) oraz wsparcie techniczne (usuwanie zacięć komputerów
lub oprogramowania itp.), m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby materiałów dydaktycznych
(każdy uczestnik powinien dysponować własnym kompletem materiałów) oraz instruktorów; d. Zajęcia
powinny przebiegać sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojów spowodowanych złą organizacją, z
zapewnieniem przerw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy. e. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zapewnił sprzęt i oprogramowanie, jednakże pod warunkiem, iż program ArcGIS będzie w polskiej wersji językowej, a pokazywane i używane podczas szkolenia funkcje i narzędzia będą dostępne w ArcGIS v. 10.0. 8. Cele dydaktyczne szkolenia: a.
Dostarczenie wiedzy z zakresu teledetekcji i fotogrametrii. Program szkolenia powinien uwzględniać
fakt, że będą w nim brały udział osoby z różnym wykształceniem (geografowie, biolodzy, geodeci) i o
różnym poziomie wiedzy z zakresu GIS, teledetekcji i fotogrametrii; b. Nauczenie definiowania potrzeb
w zakresie dostępu do danych teledetekcyjnych oraz ich wyszukiwania (bezpłatnych danych
teledetekcyjnych); c. Dostarczenie wiedzy z zakresu możliwości interpretacyjnych różnych rodzajów
danych teledetekcyjnych; d. Dostarczenie wiedzy o sposobach funkcjonowania klasyfikatorów i nauczenie etapów dalszego postępowania z wynikami klasyfikacji; e. Dostarczenie wiedzy dotyczącej
przyczyn powstawania błędów danych źródłowych i ich wpływu na wyniki analiz teledetekcyjnych; f.
Nauczenie podstaw oceny jakości geometrycznej danych teledetekcyjnych; g. Nauczenie korzystania z
oprogramowania do analiz teledetekcyjnych; h. Nauczenie korzystania z oprogramowania GIS-owego w
zakresie analiz teledetekcyjnych i GIS-owych. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zweryfikował
osiągnięcie celów dydaktycznych poprzez przeprowadzenie ankiety podsumowującej całe szkolenie.
Treść ankiety Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8 19-110
Goniądz oraz opisane w następujący sposób: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod
tytułem: Szkoła teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”. – w ramach Zadania nr 6:
Wykonanie i uruchomienie Teledetekcyjnego Systemu Analitycznego (TSA), realizowanego w ramach
projektu POIS.02.04.00-00-0001/18-00 dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa Nr 29/2019/Wn10/OP-DO-YS/D.” Nr sprawy:
ZP.26.1.2020 „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.02.2020 r., godz.: 11:00”
Adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz
W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8 19-110
Goniądz oraz opisane w następujący sposób: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod
tytułem: Szkoła teledetekcji w Biebrzańskim Parku Narodowym”. – w ramach Zadania nr 6:
Wykonanie i uruchomienie Teledetekcyjnego Systemu Analitycznego (TSA), realizowanego w ramach
projektu POIS.02.04.00-00-0001/18-00 dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa Nr 29/2019/Wn10/OP-DO-YS/D.” Nr sprawy:
ZP.26.1.2020 „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 14.02.2020 r., godz.: 11:00”
Adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się