Zlecenie 7602785 - Przygotowanie ekspertyzy prawnej wraz ze świadczeniem...

   
Zamówienie 7602785 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-22
przedmiot zlecenia
Przygotowanie ekspertyzy prawnej wraz ze świadczeniem usługi doradztwa prawnego

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie
specjalistycznej ekspertyzy prawnej na rzecz Województwa Pomorskiego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa prawnego (innej niż świadczenie usług o charakterze ciągłym).

Celem realizacji usługi będzie przedstawienie sposobu dokapitalizowania Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. (dalej: PFR Sp. z o. o.), będącego spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego przy wykorzystaniu:
1) środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej z okresu 2007-2013, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (obecnie powierzonych spółce w drodze zamówienia in-house na podstawie umowy powierzenia zadań zawartej między Województwem a PFR Sp. o. o.),
2) środków powracających z instrumentów finansowych z okresu 2014-2020, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (obecnie zaangażowanych w projektach realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020),z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego oraz unijnego.

Usługa polegać będzie na:
- analizie stanu prawnego i faktycznego,
- zdefiniowaniu dopuszczalnych wariantów,
- ocenie i identyfikacji zalet i wad, korzyści i ryzyk,
- wyborze scenariusza rekomendowanego wraz z uzasadnieniem,
- opracowaniu właściwej konstrukcji prawnej i ścieżki wdrożenia rozwiązania wskazanego przez Zamawiającego (także następstwa czasowego niezbędnych działań), w formie pisemnej ekspertyzy prawnej.

Usługi doradztwa prawnego (do 50 h) mogą być świadczone w całym okresie trwania umowy – w zależności od bieżących potrzeb – w tym na etapie analizy, oceny i identyfikacji ryzyk, a także opracowania i realizacji wariantu wskazanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej puli godzin doradztwa prawnego, cena realizacji zamówienia zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak by odpowiadała faktycznie wykorzystanym godzinom doradztwa prawnego. Podstawą określenia końcowej ceny będzie cena jednostkowa za godzinę doradztwa wskazana w formularzu ofertowym.

Pełen opis przedmiotu w załączonym zapytaniu ofertowym. Cel zamówienia Celem realizacji usługi będzie przedstawienie sposobu dokapitalizowania Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. (dalej: PFR Sp. z o. o.), będącego spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego przy wykorzystaniu:
1) środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej z okresu 2007-2013, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (obecnie powierzonych spółce w drodze zamówienia in-house na podstawie umowy powierzenia zadań zawartej między Województwem a PFR Sp. o. o.),
2) środków powracających z instrumentów finansowych z okresu 2014-2020, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (obecnie zaangażowanych w projektach realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego oraz unijnego.

Zamawiający zakłada, że dokapitalizowanie nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się zmianę tego założenia wyłącznie w przypadku, gdy alternatywna opcja będzie pełniej realizować cele Zamawiającego.

Usługa polegać będzie na:
- analizie stanu prawnego i faktycznego,
- zdefiniowaniu dopuszczalnych wariantów,
- ocenie i identyfikacji zalet i wad, korzyści i ryzyk,
- wyborze scenariusza rekomendowanego wraz z uzasadnieniem,
- opracowaniu właściwej konstrukcji prawnej i ścieżki wdrożenia rozwiązania wskazanego przez Zamawiającego (także następstwa czasowego niezbędnych działań),
w formie pisemnej ekspertyzy prawnej.

Usługi doradztwa prawnego (do 50 h) mogą być świadczone w całym okresie trwania umowy – w zależności od bieżących potrzeb – w tym na etapie analizy, oceny i identyfikacji ryzyk, a także opracowania i realizacji wariantu wskazanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej puli godzin doradztwa prawnego, cena realizacji zamówienia zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak by odpowiadała faktycznie wykorzystanym godzinom doradztwa prawnego. Podstawą określenia końcowej ceny będzie cena jednostkowa za godzinę doradztwa wskazana w formularzu ofertowym.

Założenie niepodlegające ocenie i wyłączone z analiz w ramach zamówienia:
PFR Sp. z o. o. w swojej działalności zapewnia zgodność przeznaczenia środków z przepisami krajowymi i unijnymi (zamówienie dotyczy przeprowadzenia analizy dopuszczalności sposobów realizacji przez Województwo oraz PFR Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z przepisów prawa, nie prawidłowości przeznaczenia środków).

Szczegółowy opis celu, przedmiotu i zakresu zamówienia w załączonym Zapytaniu ofertowym. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie specjalistycznej ekspertyzy prawnej na rzecz Województwa Pomorskiego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa prawnego (innej niż świadczenie usług o charakterze ciągłym).

Szczegółowy opis celu, przedmiotu i zakresu zamówienia w załączonym Zapytaniu ofertowym.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
kody CPV 79140000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się