Przetarg 7254222 - Przygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi...

   
Analizuj Zamówienie 7254222 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-27
przedmiot ogłoszenia
Przygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazów
Numer referencyjny: PZP.271.30.2019

4.1. Przedmio
tem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu cyfrowej formy 10 tradycyjnych obrazów wraz z przygotowaniem tła dźwiękowego, oprogramowania, jednostek sterujących i ich instalacją. 4.2. Zamówienie będzie polegać w szczególności na: 4.2.1. Wykonaniu 10 animacji 2D / 3D na podstawie wyselekcjonowanych obrazów - kopie cyfrowe 8 obrazów są dostarczone przez Zamawiającego. 4.2.2. Wykonaniu ilustracji w formie cyfrowej lub tradycyjnej, zgodnej z realiami historycznymi, konfederaty barskiego na tle sztandaru na podstawie wytycznych zamawiającego. Ilustracja będzie wykorzystana jako podstawa do animacji dla jednego z 10 animowanych obrazów. 4.2.3. Wykonaniu jednej kopi cyfrowej obrazu Modlitwa konfederatów znajdującego się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony, w Lanckoronie, która posłuży jako podstawa do wykonania jednej z 10 animacji obrazów. 4.2.4. Dostarczeniu 10 plików z animacjami w bezstratnym cyfrowym formacie .avi , min 30 klatek na sekundę w rozdzielczości min 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920x1080 lub 1080x1920 w zależności od obrazu. 4.2.5. Wykonanie zapętlonego tła muzycznego/dźwiękowego dla sali w której będą znajdować się animowane obrazy, zgodne z wytycznymi zamawiającego. 4.2.6. Dostarczenie tła muzycznego w formacie bezstratnym .wav. 4.2.7. Dostarczenie odtwarzaczy digital signage zgodnych z wytycznymi zamawiającego. 4.2.8. Dostosowanie formatu animacji oraz ich wgranie na dostarczone odtwarzacze digital signage. 4.2.9. Skonfigurowanie 9 odtwarzaczy digital signage do odtwarzania przygotowanych animacji zgodnie z wytycznymi zamawiającego. 4.2.10. Dostosowanie formatu tła dźwiękowego pod kątem dostarczonego odtwarzacza digital signage oraz jej wgranie na docelowy odtwarzacz. 4.2.11. Skonfigurowanie jednego odtwarzacza digital signage pod kątem odtwarzania animacji obrazu i tła dźwiękowego jednocześnie. Uwaga!!! Zamawiający w załączniku nr 2 przedkłada przykład animacji obrazów. Animacja przedłożona jest jedynie w celu poglądowym tak aby zobrazować wykonawcy specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zamierzenia Zamawiającego w stosunku do finalnej wystawy obrazów. 4.3.Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ pn. Istotne warunki przedmiotu zamówienia. Niniejszy załącznik zawiera: 4.3.1. Koncepcję wystawy, 4.3.2. Minimalne parametry odtwarzacza, 4.3.3. Przykład animacji obrazów, 4.3.4. Kopie cyfrowe 8 obrazów. 4.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000677-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-13, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540001792-N-2020 z dnia: 2020-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-15, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540004793-N-2020 z dnia: 2020-01-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-15, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 09:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 cyfrowych animacji 2D, zawierających animacje postaci. UWAGA: W zakresie zamówienia Zamawiający uwzględni doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 5 animacji cyfrowych zawierających animacje postaci w ramach jednego lub kilku kontraktów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie.

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 cyfrowych animacji 2D lub 3D, zawierających animacje postaci. UWAGA: W zakresie zamówienia Zamawiający uwzględni doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 5 animacji cyfrowych 2D lub 3D zawierających animacje postaci w ramach jednego lub kilku kontraktów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Poligrafia, Wydawnictwa, Kultura, sztuka
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe, działalność kulturalna, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 30215100, 48000000, 48300000, 48500000, 51612000, 72000000, 72268000, 79822500, 92100000, 92110000, 92111310, 92312000, 92312213
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się