Przetarg 7900512 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH...

   
Analizuj Zamówienie 7900512 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRA
KCJE Z KPP W CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH ORAZ Z JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPP CZŁUCHÓW
Numer referencyjny: 108/2020

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE Z KPP w CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPP CZŁUCHÓW

Zamówienie podzielone na części;

odbiór odpadów komunalnych segregowanych zadanie nr:

1) Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13 i ul. Gdańska 49,
2) Posterunek Policji w Charzykowych ul. Jeziorna 56/2,
3) Posterunek Policji w Brusach ul. Wojska Polskiego 35,
4) Komisariat Policji w Czersku ul. Zielińskiego 6,
5) Posterunek Policji w Rzeczenicy ul. Człuchowska 2,
6) Posterunek Policji w Przechlewie ul. Człuchowska 25

dzierżawa pojemników zadanie nr:

7) Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13 i ul. Gdańska 49,
8) Posterunek Policji w Charzykowych ul. Jeziorna 56/2,
9) Posterunek Policji w Brusach ul. Wojska Polskiego 35,
10) Komisariat Policji w Czersku ul. Zielińskiego 6,
11) Posterunek Policji w Rzeczenicy ul. Człuchowska 2,
12)Posterunek Policji w Przechlewie ul. Człuchowska 25SZACUNKOWE ILOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH ZAWIERA TABELA W ROZDZIALE II SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do:
-wykonania usługi wywozu nieczystości stałych obejmujących wywóz odpadów segregowanych wraz z utylizacją,
- podstawienia Przedmiotu Najmu na adres wskazany przez Najemcę w terminie ustalonym przez Strony
- zapewnienie terminowego wywozu odpadów według ustalonego harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym,
- wykonanie usługi każdorazowo winno być potwierdzone przez pracownika Zamawiającego na dokumencie wywozu – ilość i data i dołączonym do faktury,
- utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę,
- usunięcie odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia, jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu wywozu przez Wykonawcę,
- usunięcie odpadów wokół pojemników powstałych wskutek przepełnienia, jeżeli przyczyną było nadmierne wytworzenie ich przez Zamawiającego, Wykonawca na fakturze wyszczególni w osobnej pozycji ilość odebranych dodatkowo odpadów wraz z wartością usługi wynikającą ze złożonej oferty, a Zamawiający zapłaci należność.
- dopuszcza się zmianę częstotliwości oraz pojemności pojemników odbieranych odpadów jeżeli średnia ilość odebranych odpadów w m3 na miesiąc/rok będzie równoważna lub zbliżona niż prognozowana średnia ilość odebranych odpadów w m3 na miesiąc/rok.

WARTOŚĆ BRUTTO PODANA W FORMULARZU OFERTOWYM NIE JEST WARTOŚCIĄ ZAMÓWIENIA, LECZ WARTOŚCIĄ SŁUŻĄCĄ DO PORÓWNANIA OFERT.

Ocenie będzie poddawana cena jednostkowa za 1m3 odpadów oraz cena jednostkowa za dzierżawę 1 szt. pojemnika.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
z zapisami SIWZ, w tym umowy stanowiącej jej integralną część.


Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
w tym umowy stanowiącej jej integralną część.


Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13 i ul. Gdańska 49,

Część nr: 2 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Posterunku Policji w Charzykowych ul. Jeziorna 56/2,

Część nr: 3 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Posterunku Policji w Brusach ul. Wojska Polskiego 35,

Część nr: 4 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Komisariatu Policji w Czersku ul. Zielińskiego 6,

Część nr: 5 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Posterunku Policji w Rzeczenicy ul. Człuchowska 2,

Część nr: 6 Nazwa: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH
odbiór odpadów komunalnych segregowanych z Posterunku Policji w Przechlewie ul. Człuchowska 25

Część nr: 7 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13 i ul. Gdańska 49

Część nr: 8 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników z Posterunku Policji w Charzykowych ul. Jeziorna 56/2,

Część nr: 9 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników z Posterunku Policji w Brusach ul. Wojska Polskiego 35.

Część nr: 10 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników z Komisariatu Policji w Czersku ul. Zielińskiego 6

Część nr: 11 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników z Posterunku Policji w Rzeczenicy ul. Człuchowska 2

Część nr: 12 Nazwa: DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
Dzierżawa pojemników z Posterunku Policji w Przechlewie ul. Człuchowska 25
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się