Zlecenie 8543472 - Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Podologia...

   
Zamówienie 8543472 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-18
przedmiot zlecenia
Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Podologia podstawowa.
Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokume
nty:
1. preliminarz kosztów kursu,
2. harmonogram kursu (tygodniowo zajęcia na kursie nie powinny trwać przeciętnie mniej niż
25 godzin zegarowych, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej),
3. program kursu, zawierający:
a) nazwę szkolenia,
b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
d) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i praktycznej,
f) opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
h) przewidziane sprawdziany i egzaminy,
4. oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez właściwy wojewódzki urząd pracy,
5. dokumenty potwierdzające, że osoby które będą prowadzić szkolenie posiadają przygotowanie w tym kierunku,
6. wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający:
a) numer z rejestru,
b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
d) formę i nazwę szkolenia,
e) okres trwania szkolenia,
f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,
g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
7. informację zawierającą opis warunków lokalowych, dostosowania wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, pomoce dydaktyczne,
8. wzór ankiety oceniającej szkolenie.
Ponadto Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8555949 2021-12-03
godz. 10:00
HUMANEO Projekt „Aktywna droga do sukcesu” obejmuje działania skierowane do 50 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 100% Uczestników ...
8560642 2021-12-03
godz. 15:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupowego szkolenia dla Pracowników „Techniki aserty...
8546975 2021-12-03
godz. 23:59
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Przedmiotem zamówienia są szkolenia dydaktyczne realizowane w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówien...
8560828 2021-12-03
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. JANUSZA CHECHLIŃSKIEGO W ŁODZI POWER - Własny Biznes! Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie grupowego wsparcia szkoleniowego w zakresie „ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „POWER – Własny Biznes!”, dla ...
8560324 2021-12-05
godz. 23:59
ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE Aktywni i samodzielni na rynku pracy Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Krakowie „kursu spedytor, specjalista ds. logistyki z egzaminem ICVC” dla jednej osoby. O...
8563906 2021-12-07
godz. 09:00
POLITECHNIKA OPOLSKA Dać szansę ! Uczelnia na miarę XXI wieku Usługa opracowania materiałów szkoleniowych e-learnigowych/kursów dedykowanych pracownikom Politechniki Opolskiej, które zasilą system e-learningowy...
8564400 2021-12-08
godz. 09:00
PROFECTUS MARCIN JANKOWSKI Projektuj przyszłość! Część 1: Szkolenie dwumodułowe: “Pracownik administracyjno- biurowy (samodzielny specjalista) z kursem komputerowym DigComp” dla łącznie 18 osób ( w podziale na dwie g...
8567688 2021-12-09
godz. 14:00
CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ Przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa klienta/magazynier/logista” w ramach projektu "Moda na sukces 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pr...
8573540 2021-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WROCŁAW Wybór realizatora zadania publicznego pn. PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ I CHORÓB PSYCHICZNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA.
8539791 2021-12-20
godz. 23:59
OŚWIATA I BIZNES SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie edukacji dorosłych, tj. prowadzenie szkoleń i i doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu „Edukacja włączająca – województ...