Zlecenie 7911920 - Przeprowadzenie prac B+R Przedmiotem zamówienia jest zakup...

   
Zamówienie 7911920 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-06
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie prac BR

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych których celem jest opracowanie technol
ogii produkcji (wytwarzania) specyficznie klejonych belek z drewna przeznaczonych dla ekologicznego budownictwa drewnianego określanego jako budownictwo balowe. Zakres prac obejmuje: - zaprojektowanie i przetestowanie optymalnego układu drewna przygotowanego do klejenia, - wykonanie modelowych przegród, - badania współczynników przenikania ciepła przez modelowe przegrody w funkcji temperatury po stronie zimnej, grubości przegród i układu drewna w belkach klejonych - weryfikacja pojemności cieplnej belek, - obliczenia zapotrzebowania energii na ogrzewanie w modelowym „domu balowym” ze ścianami zewnętrznymi zaprojektowanymi ze znacząco ulepszonych belek klejonych z drewna. - porównanie do ścian z drewna naturalnego Badania powinny zakończyć się sporządzeniem raportu z badań BR, który będzie opisywał proces badawczy i wskazywał na wnioski. Sporządzony w języku polskim oraz przesłany w formie papierowej lub PDF lub na nośniku CD. Cena badań zgodnie z regulaminem konkursu powinna wynosić minimum 60 000,00 zł netto tj. 73 800,00 zł brutto. Złożenie oferty nie spełniającej minimalnej wartości skutkuje odrzuceniem. Zamówienie zostanie zrealizowane przez wyłonioną jednostkę naukową (Wykonawcę) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo - rozwojowych oraz opracowanie technologii/ usługi związanej z wytwarzaniem belek specyficznie klejonych z drewna przeznaczonych dla ekologicznego budownictwa drewnianego określanego jako budownictwo balowe. W ramach zamówienia zostanie także przeprowadzona weryfikacja hipotez badawczych w celu potwierdzenia właściwości projektowanego produktu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego nadzoru na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania Zamawiający uzależnia od otrzymania dotacji na realizację projektu 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP- etap I usługowy. Za moment otrzymania dotacji uznaje się podpisanie umowy z operatorem dysponujący środkami. TERMIN REALIZACJI USŁUGI W przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz rekomendowania go do dofinansowania przez Instytucję ogłaszającą konkurs, z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, przy czym łączny czas realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 miesięcy. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu ofertowym wraz z dołączonymi załącznikami nr 1, 2,3,4,5,6,7,8. Sporządzenie oferty w innym języku skutkuje odrzuceniem. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz Wnioskodawcy samodzielnie zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. 5. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 3 dni od terminu zakończenia zbierania ofert, a informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 6. Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa warunkowa (uzależniona od przyznania dofinansowania Zamawiającemu) na realizację działań będących przedmiotem zapytania ofertowego. 7. Umowa warunkowa powinna zostać sporządzona w ciągu 14 dni od wyboru Wykonawcy. Poprzez wybór Wykonawcy uznaje się datę sporządzenia protokoły wyboru i umieszczenia decyzji na bazie Konkurencyjności. 8. Cena oferty jest ceną niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszelkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia. 9. Cena powinna być podana w PLN netto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 10. Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół). 11. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 12. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty oraz uzupełnić wszystkie pola w formularzu Zapytania ofertowego. 13. Termin płatności powinien zostać ustalony jako minimum jedna a maksymalnie dwie transze. Końcowa płatność następuje w dniu przedłożenia przez Wykonawcę raportu końcowego oraz podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 14. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, ofercie zostanie przyznanych 0 pkt. w danym kryterium. 15. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 16. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. 17. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się