Przetarg 10266657 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu...

   
Analizuj Zamówienie 10266657 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-16
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegające na wykonaniu robót budowlanych na inwestycji
pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku DP 1588N do miejscowości Chojnica od km 0+000 do km 0+472,50”. Przebudowa dróg gminnych obejmuje w szczególności:- poprawę konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem jej nośności w zakresie jej obecnego przebiegu z uwzględnieniem korekty geometrii,- przebudowę drogi jednojezdniowej o szerokości 4,0m po stanie istniejącym,- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 szer. 0,50m,- regulację odwodnienia przez profilowanie rowu typu mulda w miejscowości Chojnica,- budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem typowej szerokości jezdni - 4,0m, promieniach wyokrąglenia - 3,0m oraz szerokości pobocza 0,5m (zjazdy nietypowe zostały zwymiarowane na planie sytuacyjnym),- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty w załączniku nr 6 do SWZ - dokumentacja techniczna.Roboty budowlane będą realizowane przy nadzorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

RGT.271.4.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431821 2024-04-29
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGRZamów...
10397899 2024-04-30
godz. 08:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gmina Warka – nr postępowania 080/24 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa...
10440428 2024-04-30
godz. 09:00
Pomorskie „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W 2024 ROKU” Część 1: NAZWA CZĘŚCI NR 1: „Bieżące utrzymanie dróg leśnych, w tym poprzez dostawę kruszywa naturalnego łamanego i wbudow...
10429627 2024-04-30
godz. 09:00
Śląskie Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi ul. Uczniowskiej w Orzeszu-Gardawicach.”1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:„Przebudowa odcinka drogi ul...
10392988 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie budowy obwodnicy miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 wraz z budową i przeb...
10403372 2024-04-30
godz. 12:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Rynku Zygmunta Starego w Karczewie wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres zamówienia o...
10447589 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanyc...
10450059 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostosowanie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów i terenu przyległego do osób niepełnosprawnych z podziałem na dwa zadania. Częś...
10448079 2024-05-10
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Przebudowa ulicy Zaułek w Wągrowcu”. Przedmiotzamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w oparciu o dokumentację wykon...
10406859 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach w formule projektuj i buduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa most...