Przetarg 8321873 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

   
Analizuj Zamówienie 8321873 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-10
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ”Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni” w Państwowym Insty
tucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach działka nr ewid. 831/1 obręb Puławy. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową wraz z uzupełnieniem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

DZ-23/134/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00162634/01 z dnia: 2021-08-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-31 10:00
Po zmianie:
2021-09-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-31 10:30
Po zmianie:
2021-09-08 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-09-30
Po zmianie:
2021-10-07UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00171111/01 z dnia: 2021-09-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli wykaże, że - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budynków związanych z produkcją zwierzęcą lub przemysłem farmaceutycznym lub medycznym o kubaturze co najmniej 4000 m3 i o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto każde świadczenie.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (zamawiającego/odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach
Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem jako kierownik budowy przy budowie co najmniej 1 obiektu wykorzystywanego w działalności w klasie czystości co najmniej PCL2.
Kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z doświadczeniem jako kierownik robót sanitarnych przy budowie obiektu kubaturowego z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości minimum 2 mln zł (min. 1 doświadczenie) oraz przy budowie min. 1 instalacji pomp ciepła.
Kierownik robót branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie jako kierownik robót drogowych min. 5 lat i wykonanie robót o wartości kosztorysowej min. 500.000 zł.(min. 2 doświadczenia)
Kierownik branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem co najmniej 5 letnim jako kierownik robót elektrycznych przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym o kubaturze minimum 4000 m3 (min. 2 doświadczenia)
Kierownik branży teletechnicznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z doświadczeniem co najmniej 5 letnim jako kierownik robót teletechnicznych przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym o kubaturze minimum 4000 m3 (min. 2 doświadczenia)
Dopuszcza się możliwości łączenia funkcji przez wskazane osoby w przypadku spełnienia wymogów dla poszczególnych kierowników przez 2 osoby łącznie posiadające wymagany zakres uprawnień i doświadczenia dla danych stanowisk
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24.09.2014 r. poz. 1278) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający uzna również uprawnienia nabyte w państwach członkowskich UE na zasadach określonych w ustawie z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli wykaże, że - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budynków związanych z produkcją zwierzęcą lub przemysłem farmaceutycznym lub medycznym o kubaturze co najmniej 4000 m3 i o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto każde świadczenie.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (zamawiającego/odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach
Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem jako kierownik budowy przy budowie co najmniej 1 obiektu wykorzystywanego w działalności w klasie czystości co najmniej PCL2.
Kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z doświadczeniem jako kierownik robót sanitarnych przy budowie obiektu kubaturowego z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości minimum 2 mln zł (min. 1 doświadczenie) oraz przy budowie min. 1 instalacji pomp ciepła.
Kierownik robót branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie jako kierownik robót drogowych min. 5 lat i wykonanie robót o wartości kosztorysowej min. 500.000 zł.(min. 2 doświadczenia)
Kierownik branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem co najmniej 5 letnim jako kierownik robót elektrycznych przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym o kubaturze minimum 4000 m3 (min. 2 doświadczenia)
Kierownik branży teletechnicznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z doświadczeniem co najmniej 5 letnim jako kierownik robót teletechnicznych przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym o kubaturze minimum 4000 m3 (min. 2 doświadczenia)
Dopuszcza się możliwości łączenia funkcji przez wskazane osoby w przypadku spełnienia wymogów dla poszczególnych kierowników przez 2 osoby łącznie posiadające wymagany zakres uprawnień i doświadczenia dla danych stanowisk
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24.09.2014 r. poz. 1278) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający uzna również uprawnienia nabyte w państwach członkowskich UE na zasadach określonych w ustawie z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-08 10:00
Po zmianie:
2021-09-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-08 10:30
Po zmianie:
2021-09-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-07
Po zmianie:
2021-10-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00183735/01 z dnia: 2021-09-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-20 10:00
Po zmianie:
2021-09-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-20 10:30
Po zmianie:
2021-09-23 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-19
Po zmianie:
2021-10-22
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się