Przetarg 8633859 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

   
Analizuj Zamówienie 8633859 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-31
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowa budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lube
lskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 18/2 (obręb 15, ark. 1), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 10 do SWZ.

AZP.274.47/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019163/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:00
Po zmianie:
2022-01-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:15
Po zmianie:
2022-01-25 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00030904/01 z dnia: 2022-01-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ – Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 12 (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.). (jeżeli dotyczy)
Po zmianie:
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ – Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 12 (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.). (jeżeli dotyczy)
7) wypełniony i podpisany formularz Rozbicie Cenowe Oferty stanowiące integralną część oferty Wykonawcy, sporządzone w oparciu o załącznik nr 11 do SWZ. Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu lub dokument zostanie złożony w sposób nieprawidłowy lub będzie niekompletny lub będzie zawierał błędy, których nie można poprawić, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-25 10:00
Po zmianie:
2022-02-01 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-25 10:15
Po zmianie:
2022-02-01 10:15
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 34971000, 45110000, 45214400, 45311200, 45312000, 45331100, 45331200, 45332000, 45333000, 45432100, 45442100, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8831678 2022-05-16
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE Robota budowlana polegająca na dobudowie segmentu 5 kondygnacyjnego przylegającego do istniejącej przychodni oraz dwukondygnacyjnego segmentu poradni dla dzieci w ramach inwestycji pn. „ Roz...
8866993 2022-05-17
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy...
8851514 2022-05-20
godz. 11:00
PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” Numer referencyjny: WNZ-000615 Przedmiot zamówi...
8886843 2022-05-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY CHODZIEŻ Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież. Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola w Zacharzynie, z trzema salami dydaktycznymi dla dzieci i zapleczem socjalno-technicznym. Dzia...
8892318 2022-05-25
godz. 09:30
NADLEŚNICTWO KARWIN Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Irena Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku biurowego samodzielnej kancelarii pojedynczej ...
8711292 2022-05-25
godz. 12:00
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. Bolesława Śmiałego 34.35.36 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem podwórza i infrastrukturą techniczną 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realiz...
8895985 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY GRABICA Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydł...
8910621 2022-06-01
godz. 10:00
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku- II przetarg Przedmiotem zamówienia jest montaż alarmu pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego w budynkuszkoły „Pozn...
8896778 2022-06-01
godz. 11:00
UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A. Kompleksowa modernizacja budynku sanatoryjnego „PIONIER” w Szczawnie Zdroju przy ul. Potockiego 4.Zamówienie obejmuje kompleksową modernizację obiektu Pionier w Szczawnie Zdroju.Prace należy...
8913437 2022-06-06
godz. 10:00
PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY W GÓRZYCY Budowa dwóch budynków mieszkalnych i budynku administracyjnego w Słońsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest realiza...