Przetarg 9955254 - a) Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa do Aresztu...

   
Analizuj Zamówienie 9955254 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Łodzi:Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 211 Chleb mieszany ps
zenno – żytni, krojony, paczkowany po 350g - 90000 kg2 Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 350g - 15000 kg3 Bułka tarta , (opakowanie jednostkowe 1000g) - 100 kg4 Chleb razowy, krojony, paczkowany po 500g - 250 kgb) Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV:15811000-6- Pieczywo15811100-7- Chleb15820000-2- Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałościc) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- Specyfikacja Warunków Zamówienia- opis przedmiotu zamówienia ( OPZ) – załączniki nr 4 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.• Podane w SWZ oraz w formularzu ofertowym wielkości zapotrzebowania na poszczególne produkty mają charakter jedynie szacunkowy i będą służyć wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej.Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane wykonawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w formularzu ofertowym. Łączna wartość zamówionych produktów w okresie obowiązywania umowy przezzamawiających indywidualnych nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w ofercie wykonawcy. Szacunkowy zakres dostaw wskazano w tabeli powyżej.• Zamówienie będzie udzielone w okresie 02.01.2024 – 31.12.2024.• Dostawy będą realizowane partiami do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy. Dokładną wielkośći terminy dostaw każdorazowo określać będzie zamawiający. Dostawy winny być realizowane w dni robocze ,w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 12:00.Dostawa wyrobów dokonywana będzie przystosowanym do tego środkiem transportu wykonawcy w taki sposób,aby nie została naruszona jakość zdrowotna zamówionych wyrobów, na jego koszt, Loco magazyn zamawiającegoindywidualnego.• Zamawiane produkty żywnościowe muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ichdopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wykonawca zobowiązanyjest do przekazania ich zamawiającemu i zamawiającym indywidualnym na ich żądanie.• Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury wynosił 30 dni.• Dostarczane produkty muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości,w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisóworaz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą byćprzechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.• W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej zamawiający odmówiprzyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację w dniu dostawy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.• Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną odwad najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia niezgodności. Czas realizacji reklamacji jest jednymz kryteriów oceny ofert.• Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przezPN, spełniać wymogi sanitarno–epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednidla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobieprawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego danyprodukt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dokonywanych dostaw, ich zgodność z zamówieniem orazza szkody poniesione przez zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminówdostaw, właściwości i jakości dostarczanych produktów.• Przedmiot zamówienia, sposób jego przewozu, jak również sposób i rodzaj opakowania powinien spełniaćwymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.• Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym również odpowiedzialnośćubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez dostarczone towary.• Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia zabiegówsanitarnych oraz do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z zatruć dostarczonymi towarami.

DKw.2232.17.2023.KB
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15811000, 15811100, 15820000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10610195 2024-06-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa warzyw świeżych, kiszonych, obranych i owoców krajowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Część 1: Pakiet nr 1 Warzywa świeże - szczeg...
10617137 2024-06-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa artykułów żywnościowych – mięso i przetwory mięsne - II półrocze 2024 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ DPS-T-AG.281.4.2024
10595061 2024-06-20
godz. 11:00
Małopolskie EA.270.2.6.2024 Dostawa świeżych owoców do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie dla pracowników biura RDLP na okres 12 miesięcy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa ...
10621649 2024-06-21
godz. 10:30
Podlaskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku Część 1: I część - mięso, drób, kiełbasy, wędlinyOpis artykułów z przewidywaną ilością...
10634697 2024-06-24
godz. 07:00
Mazowieckie woda mineralna RXP/37935/2024
10598357 2024-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych, oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim w II półroczu 2024 r. Część 1: 1. Dżem wielos...
10620283 2024-06-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół w Lipie
10630323 2024-06-26
godz. 11:00
Śląskie Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 17 w Chorzowie, ul. Kasprowicza 1 – I/2024 Część 1: Pieczywo – przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: bułek...
10629797 2024-06-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Pod...
10590605 2024-07-09
godz. 09:35
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sól warzona - 25kg Firma SEKO S.A. poszukuje producenta/dostawcy soli spożywczej warzonej pakowanego w worki po 25kg. Dostawy cało samochodowe - 24 tony. Wymaga...