Przetarg 9955254 - a) Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa do Aresztu...

   
Analizuj Zamówienie 9955254 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa do Aresztu Śledczego w Łodzi:Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 211 Chleb mieszany ps
zenno – żytni, krojony, paczkowany po 350g - 90000 kg2 Chleb pszenny, krojony, paczkowany po 350g - 15000 kg3 Bułka tarta , (opakowanie jednostkowe 1000g) - 100 kg4 Chleb razowy, krojony, paczkowany po 500g - 250 kgb) Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV:15811000-6- Pieczywo15811100-7- Chleb15820000-2- Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałościc) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- Specyfikacja Warunków Zamówienia- opis przedmiotu zamówienia ( OPZ) – załączniki nr 4 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.• Podane w SWZ oraz w formularzu ofertowym wielkości zapotrzebowania na poszczególne produkty mają charakter jedynie szacunkowy i będą służyć wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej.Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane wykonawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w formularzu ofertowym. Łączna wartość zamówionych produktów w okresie obowiązywania umowy przezzamawiających indywidualnych nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w ofercie wykonawcy. Szacunkowy zakres dostaw wskazano w tabeli powyżej.• Zamówienie będzie udzielone w okresie 02.01.2024 – 31.12.2024.• Dostawy będą realizowane partiami do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy. Dokładną wielkośći terminy dostaw każdorazowo określać będzie zamawiający. Dostawy winny być realizowane w dni robocze ,w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 12:00.Dostawa wyrobów dokonywana będzie przystosowanym do tego środkiem transportu wykonawcy w taki sposób,aby nie została naruszona jakość zdrowotna zamówionych wyrobów, na jego koszt, Loco magazyn zamawiającegoindywidualnego.• Zamawiane produkty żywnościowe muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ichdopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wykonawca zobowiązanyjest do przekazania ich zamawiającemu i zamawiającym indywidualnym na ich żądanie.• Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury wynosił 30 dni.• Dostarczane produkty muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości,w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisóworaz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą byćprzechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.• W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej zamawiający odmówiprzyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację w dniu dostawy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.• Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną odwad najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia niezgodności. Czas realizacji reklamacji jest jednymz kryteriów oceny ofert.• Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przezPN, spełniać wymogi sanitarno–epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednidla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobieprawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego danyprodukt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dokonywanych dostaw, ich zgodność z zamówieniem orazza szkody poniesione przez zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminówdostaw, właściwości i jakości dostarczanych produktów.• Przedmiot zamówienia, sposób jego przewozu, jak również sposób i rodzaj opakowania powinien spełniaćwymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.• Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym również odpowiedzialnośćubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez dostarczone towary.• Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia zabiegówsanitarnych oraz do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z zatruć dostarczonymi towarami.

DKw.2232.17.2023.KB
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15811000, 15811100, 15820000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10124086 2023-12-12
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GORZYCACH Dostawa drobiu w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy drobiu w 2024 roku wraz z transportem do siedziby zamawiającego, tj. dla potrzeb 218 mieszkańców Domu Pomocy Społec...
10124088 2023-12-12
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GORZYCACH Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw, deserów i słodyczy w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, prz...
10123758 2023-12-12
godz. 10:00
OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU Dostawa artykułów piekarniczych i produktów cukierniczych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje w Bloku nr 1 - dostawę produktów cuk...
10116269 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna dostawa wody w butlach 19 l. do Przedszkola
10127576 2023-12-14
godz. 10:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROMINIE Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i ciast dla Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części.Część I - Dostawa pieczywa ...
10072735 2023-12-14
godz. 10:00
10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - MIĘSO CZERWONE, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO I MIĘSO DROBIOWE, WĘDLINY Z MIĘSA DROBIOWEGO, TŁUSZCZE ZWIERZĘCE. 217/2023
10127518 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZPROTAWA „Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie w roku 2024” Część 1: Przetwory sypkie, przyprawy, przetwory, Część 2: SOKI, WODY MINERALNE Część 3: WA...
10125446 2023-12-15
godz. 15:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich Dostawa mięsa
10089599 2023-12-18
godz. 10:00
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy Opis: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy...
10113004 2024-01-02
godz. 10:00
ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 W WARSZAWIE Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie