Przetarg 7548476 - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 7548476 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlok
alizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona
Numer referencyjny: DZP/PN/34/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona.
Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania stanowiącegoZałącznik nr 2 do SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje w szczególności :
2.1. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu wraz z załącznikami zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2-2.4 do SIWZ, w tym:
a) wykonania pełno branżowego projektu budowlanego ;
b) wykonania pełno branżowego projektu wykonawczego ;
c) wykonania uzgodnienia ZUD w RZI planu przebiegu sieci i przyłączy - PZT ;
d) wykonania uzgodnienia dokumentacji w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie;
e) wykonania uzgodnienia dokumentacji w ZDiM w Lublinie;
f) wykonanie uzgodnienia dokumentacji w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie;
g) wykonanie uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż.;
h) wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskania zgody na pobór wody ze studni głębinowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie
i) uzyskanie zgody od właścicieli gruntów sąsiednich / miejskich w przypadku prowadzenia sieci do wpięcia w kolektor miejski ( m.in. ZDiM Lublin );
j) uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na powyższe prace;
k) opracowanie zestawienia kosztów zadania we wszystkich branżach.
l) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
m) sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;
n) sporządzenia kosztorysów inwestorskich robót budowlanych;
o) sporządzenie informacji BIOZ;
p) sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji;
q) pełnienie nadzoru autorskiego,
r) opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej – ilość oraz rozszerzenia dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2
s) Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w Dokumentacji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – zadanie nr 91670 ujęte w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2020 r. – procedura powtórzona. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania stanowiącegoZałącznik nr 2 do SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje w szczególności : 2.1. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu wraz z załącznikami zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2-2.4 do SIWZ, w tym: a) wykonania pełno branżowego projektu budowlanego ; b) wykonania pełno branżowego projektu wykonawczego ; c) wykonania uzgodnienia ZUD w RZI planu przebiegu sieci i przyłączy - PZT ; d) wykonania uzgodnienia dokumentacji w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie; e) wykonania uzgodnienia dokumentacji w ZDiM w Lublinie; f) wykonanie uzgodnienia dokumentacji w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie; g) wykonanie uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż.; h) wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskania zgody na pobór wody ze studni głębinowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie i) uzyskanie zgody od właścicieli gruntów sąsiednich / miejskich w przypadku prowadzenia sieci do wpięcia w kolektor miejski ( m.in. ZDiM Lublin ); j) uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na powyższe prace; k) opracowanie zestawienia kosztów zadania we wszystkich branżach. l) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; m) sporządzenia przedmiarów robót budowlanych; n) sporządzenia kosztorysów inwestorskich robót budowlanych; o) sporządzenie informacji BIOZ; p) sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji; q) pełnienie nadzoru autorskiego, r) opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej – ilość oraz rozszerzenia dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 s) Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w Dokumentacji.
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45111300, 45112000, 45113000, 45200000, 45211350, 45223000, 45223200, 45230000, 45231000, 45231300, 45232000, 45232150, 45233120, 45233222, 45252126, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312100, 45312310, 45314310, 45315300, 45316100, 45321000, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45400000, 71000000, 71322000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się