Zlecenie 8176773 - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w...

   
Zamówienie 8176773 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w monitory do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu ,,Nowoc
zesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2) Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wszelkie instrukcje, atesty i dokumenty będą sporządzone/przetłumaczone na język polski. 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed przewidywanym terminem dostawy, telefonicznie 68/458-68-21 i e-mailowo na adres m.wozna@powiat-nowosolski.pl. 4) Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt państwowych. 5) Za dzień dostarczenia sprzętu uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru bez zastrzeżeń. 6) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest: a) niezgodny z opisem lub nie jest kompletny; b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości dostarczonego sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia sprzętu, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 7) Dodatkowe informacje w przedmiocie zamówienia zawiera Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30231300, 30237260
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się