Przetarg 8427018 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 8427018 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie w
ąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115106L od km 1250 do km 1980 w miejscowości Goraj. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment robót:a) roboty przygotowawcze,b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm,c) wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego klasy C25/30 o grubości 18 cm,d) wykonanie szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem co 4 m,e) formowanie i zagęszczenie poboczy,f) obsianie trawą skarp i poboczyoraz wszelkie inne prace nie ujęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa w skład którego wchodzą:1) Opis techniczny, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 3) przedmiary robót,Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

OR.271.7.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8459461 2021-10-28
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowościach: Radymno, Pruchnik, Laszki i Jarosław 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) przebudo...
8460795 2021-10-28
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. ZDZISŁAWA JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO W SANOKU Utwardzenie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku wraz z wykonaniem miejsc parkingowych 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Szko-ły Pods...
8454703 2021-10-28
godz. 16:00
GASTRONOMIX JAROSŁAW MAŁECKI Myjnia bezdotykowa jako uruchomienie alternatywnego źródła przychodów dla Gastrnomixu Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu oraz wykonie kostki brukowej na potrzeby myjni 2-stanowis...
8461359 2021-10-29
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów - etap II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr...
8424284 2021-10-29
godz. 11:15
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w podziale na 5 części Numer referencyjny: O.KR.D-3.2413.13.2021 Cało...
8446551 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 1 BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE, BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ.EW. NR 43/1 OBRĘB 7-08-07 PRZ...
8467568 2021-11-02
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZDUNY 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Baszków – Trzaski.2. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):45233140-2 Roboty drogowe4523312...
8467332 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KRZYŻ WIELKOPOLSKI Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie ulic Lip...
8452329 2021-11-18
godz. 09:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” Numer referencyjny: WZP.26.1.33.2021 Przedmiotem zamówienia jes...
8468509 2021-11-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE „Przebudowa placu targowego w Starachowicach - etap II ” w ramach zadania w budżecie miasta „Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II” Numer referencyjny: ZP.271.59.2021...