Zlecenie 7697264 - Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do...

   
Zamówienie 7697264 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-16
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu w średnim wymia
rze 120 godzin dydaktycznych na osobę w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Sosnowica” zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz do organizacji 3 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców dla 3 osób (łącznie organizacja 9 osobo-miesięcy stażu dla 3 osób) zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz z podstawowymi wymogami zapewniającymi wysoki standard stażu określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników kompleksowych kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu w średnim wymiarze 120 godzin dydaktycznych na osobę w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Sosnowica” zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych tj.: Szkolenia: 1.Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych zakończony egzaminem VCC lub równoważnym - 3 osoby- 120 godz./os. 2.Fryzjer- 1 osoba - 120 godz./os. 3.Wizażystka/stylistka- 2 osoby- 120 godz./os. 4.Opiekun osoby zależnej zakończony egzaminem PCK lub równoważnym- 3 osoby- 120 godz./os. 5.Operator koparko- ładowarki kl. III z egzaminem IMBiGS lub równoważnym - 3 osoby- 134 godz./os. Szkolenia 2 i 3 powinny zakończyć się egzaminem zewnętrznym zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, 1607,2468) lub równoważnym. (Poprzez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 min.) Szkolenia będą realizowane na terenie gminy Sosnowica a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na terenie powiatu parczewskiego w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00 - średnio po 6-10 godzin dydaktycznych dziennie w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę w terminie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. Staże zawodowe będą realizowane na terenie Gminy Sosnowica a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na terenie powiatu parczewskiego wymiarze 40 godz./tydzień i 8 godzin dziennie a w przypadku osób z niepełnosprawnością znaczną lub sprzężoną 35 godzin/tydzień i 7 godzin dziennie w oparciu o program stażu przygotowany przez Wykonawcę. Staże zawodowe/ stanowisko stażowe powinny być powiązane ze szkoleniem zawodowym odbywanym przez uczestnika projektu. Staże zawodowe będą realizowane w terminie od 01.11.2020 r. do 31.01.2021 r. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników kompleksowych kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę. Kwalifikacje rozumiane są jako „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. Zgodność z ustalonymi wymaganiami oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości. Proces uzyskiwania kwalifikacji będzie zgodny z dokumentem Ministerstwa Rozwoju: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia zawodowe są realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia i staże zawodowe muszą być prowadzone ze standardem przestrzegania zasad równości płci oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy opis wymagań oraz obowiązki Wykonawcy w odnośnie realizacji szkoleń zawodowych i staży znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z WYMAGANIAMI, KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ WARUNKAMI REALIZACJI UMOWY A TAKŻE WZÓR OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80400000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się