Zlecenie 8443018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji...

   
Zamówienie 8443018 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia: „DORADCA ds. OZE (Odnawialne Źródła
Energii)” w ramach projektu „Pracownicy Przyszłości” dla Uczestników/czek Projektu, tj. 1 grupy szkoleniowej (max. 13 osobowej), organizowanego na terenie województwa lubelskiego w miejscowości Lublin, w miesiącu: październik 2021 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji umowy. Zakres szkolenia obejmuje: 80 godzin zajęć: zajęcia teoretyczne Przez godziny szkoleniowe rozumie się: godziny dydaktyczne (45 minut) Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników/czek Projektu do złożenia egzaminu przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną i uzyskanie certyfikatu uprawniającego do pracy w zawodzie: DORADCA ds. OZE (Odnawialne Źródła Energii). 1. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 w Lublinie w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. 3. Szkolenie będzie przygotowywać do nabycia kwalifikacji. 4. Kwalifikacje będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym. Po ukończeniu usługi Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danej usługi, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego usługę oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. 5. Szkolenie przeprowadzone będzie metodą skupioną na efektach uczenia się z indywidualnym podejściem i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 6. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć. 7. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. 8. Szkolenie będzie realizowane na podstawie harmonogramów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Harmonogram i częstotliwość zajęć może ulec zmianie, jednak o każdej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub za pomocą e-mail. 9. Przewidywana forma zatrudnienia: umowa o współpracy. 10. Zamawiający dopuszcza zwiększenie/zmniejszenie liczebności godzin przedmiotu zamówienia (zgodnie z Wytycznymi), w zależności od potrzeb Uczestników/czek Projektu, podobnie jak zwiększenie/zmniejszenie liczby osób w grupie. 11. W czasie trwania pandemii koronowirusa Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej zdalnie (część teoretyczna), w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W takich wypadku Zamawiający będzie miał dostęp do treści szkolenia w czasie rzeczywistym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8482398 2021-11-02
godz. 10:00
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. RYSZARDA KINCLA W RACIBORZU Warsztaty malowania na szkle przeprowadzenia warsztatów malowania na szkle w ramach projektu Biblioteka bez barier dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz...
8483466 2021-11-02
godz. 23:59
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR W WARSZAWIE Świadczenie usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej (zwanego dalej Wsparcie) dla uczestników/czek WAPP online
8488113 2021-11-03
godz. 12:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie Przeprowadzenie warsztatów w formie online pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pand...
8491892 2021-11-03
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie Agile PM dla 20 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowaneg...
8494619 2021-11-03
godz. 15:00
URZĄD GMINY BYTOŃ Świadczenie usługi prowadzenia zajęć dla osób w wieku 60+ w Klubie Senior+ w Stróżewie
8489195 2021-11-03
godz. 16:00
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Szkolenie z zakresu dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego dla kadry kierowniczej oraz pracowników funkcyjnych SGH.
8488809 2021-11-03
godz. 23:59
ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA W GDAŃSKU Kompleksowy program rozwoju Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku Cel zamówienia: Wyłonienie wykonawcy usługi prowadzenia warsztatów z obszaru działalności gospodarczej i doradztwo biznesowe d...
8493449 2021-11-03
godz. 23:59
PERSPEKTYWA FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY AKTYWNIE PRZECIW WYKLUCZENIU - program wsparcia mieszkańców woj. wielkopolskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu
8481786 2021-11-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZGIERZ Przedmiotem zamówienia jest wsparcie o charakterze społecznym (warsztaty grupowe) oraz indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Aktywność” w następu...
8491598 2021-11-05
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU Genialny umysł w każdym wieku - zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Poręba i Gminie Siewierz 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu programowania...